คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

หัวหน้าภาคคณะศึกษาศาสตร์

หัวหน้าภาค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง

หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง

หัวหน้าภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัยณรงค์ กงแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัยณรงค์ กงแก้ว

หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์

รองคณบดี

อาจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง
อาจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์

รองคณบดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์
อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์

เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์

นางอภิรตี อภิชาตบุตร
นางอภิรตี อภิชาตบุตร

เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์