คณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
: tipparat.n@cmu.ac.th

หัวหน้าภาควิชาคณะศึกษาศาสตร์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์นภัส มโนการณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์นภัส มโนการณ์

หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
: monnapat.m@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิระ สมนาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิระ สมนาม

หัวหน้าภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้
: sira.s@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัยณรงค์ กงแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัยณรงค์ กงแก้ว

หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ
: pichainarong.kong@cmu.ac.th

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร

รองคณบดี
: nampueng.i@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์

รองคณบดี
: uraiwan.h@cmu.ac.th

อาจารย์ ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี
อาจารย์ ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี

รองคณบดี
: nutjira.busadee@cmu.ac.th

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
: somkiart.int@cmu.ac.th

เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์

เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์

นายอินทร ปันทา
นายอินทร ปันทา

เลขานุการคณะ
: intorn.p@cmu.ac.th