คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

หัวหน้าภาคคณะศึกษาศาสตร์

หัวหน้าภาค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง

หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง

หัวหน้าภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้

รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์

หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี คนเที่ยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี คนเที่ยง

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์

อาจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์
อาจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสนับสนุนยุทธศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นทัต อัศภาภรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นทัต อัศภาภรณ์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบการปฏิบัติงานวิชาชีพครู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความเป็นล้านนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์
อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์

เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์

นางอภิรตี อภิชาตบุตร
นางอภิรตี อภิชาตบุตร

เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์