เลขานุการคณะ

เลขานุการคณะ

นายอินทร ปันทา
นายอินทร ปันทา

เลขานุการคณะ
: intorn.p@cmu.ac.th