เลขานุการคณะ

เลขานุการคณะ

นางอภิรตี อภิชาตบุตร
นางอภิรตี อภิชาตบุตร

เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์

หัวหน้างาน

หัวหน้างาน

นางนุชนาถ ศุภกิจธนากร
นางนุชนาถ ศุภกิจธนากร

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางทรายทอง วรรณพิศิษฐ
นางทรายทอง วรรณพิศิษฐ

หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

นางชัศวารี หมอยา
นางชัศวารี หมอยา

หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

นางภัค อัศเวศน์
นางภัค อัศเวศน์

หัวหน้างานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

นางนงเยาว์ ปิณฑวิหค
นางนงเยาว์ ปิณฑวิหค

หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ