เลขานุการคณะ

นางอภิรตี อภิชาตบุตร
นางอภิรตี อภิชาตบุตร

เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์

หัวหน้างาน

นางนุชนาถ ศุภกิจธนากร
นางนุชนาถ ศุภกิจธนากร

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางทรายทอง วรรณพิศิษฐ
นางทรายทอง วรรณพิศิษฐ

หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

นางภัค อัศเวศน์
นางภัค อัศเวศน์

หัวหน้างานนโยบายและแผน และบริการวิชาการ