กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ PDF
 2. ข้อบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องคุรุสภา (ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา) PDF
 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2553 PDF
 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยชื่อตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งและอำนาจและหน้าที่ของรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน รองหัวหน้าส่วนงานและตำแหน่งบริหารอื่น ในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น พ.ศ.2554 PDF

มาตรการกำหนดตำแหน่ง
 1. มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลิก
 2. มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  กลุ่มวิชาการ
  • อาจารย์สาธิต PDF
  กลุ่มบริหารจัดการ
  • ตำแหน่งเลขานุการสำนักงานส่วนงาน PDF
  กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ (กลุ่มปฏิบัติงานทั่วไป)
  • นักจิตวิทยา PDF
  • นักโภชนาการ PDF
  • นักวิทยาศาสตร์ PDF
  • บรรณารักษ์ PDF
  • นักการเงินและบัญชี PDF
  • นักจัดการงานทั่วไป PDF
  กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ (กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ)
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ PDF
  • นักกิจกรรมบำบัด PDF
  กลุ่มบริการ
  • พนักงานบริการฝีมือ(ด้านสำนักงาน) PDF
  • พนักงานบริการฝีมือ(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์) PDF
  • พนักงานบริการฝีมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) PDF

หลักเกณฑ์การบรรจุ/การจ้าง/การย้าย/การตัดโอน/การลาออก
 1. กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกลับเข้ารับราชการ การนับวันราชการและเงินเดือนที่จะได้รับของผู้ขอกลับเข้าราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553 PDF
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2551 PDF
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (เงินรายได้ส่วนงาน) สายปฏิบัติการ 2556 PDF
 4. ประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนงาน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (เงินรายได้ส่วนงาน) สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย 2557 PDF
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์บรรจุใหม่ พ.ศ.2560 PDF
 6. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจ้าง สัญญาจ้าง และการประเมิน พนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ 2565 PDF

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรทุนการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 1. ประกาศคณะฯ-กำหนดเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนฯ 2564 PDF
 2. ประกาศคณะฯ-กำหนดแนวปฏิบัติการขอรับทุนอุดหนุนฯ 2564 PDF

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553 PDF
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2556 PDF
 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับบที่ 2) พ.ศ.2557 PDF
 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 PDF
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 PDF
 6. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ PDF
 7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการประเมินผลการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ.2556 PDF
 8. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พ.ศ. 2561 PDF
 9. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 PDF
 10. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการแบบตามประสิทธิภาพ (Active Recruitment) 2564 PDF
 11. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2559 PDF
 12. หลักเกณฑ์ประเมินลูกจ้างประจำ PDF

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (การเลื่อนเงินเดือน/ขึ้นเงินเดือน/เลื่อนขั้นค่าจ้าง
 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2556 PDF
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 PDF
 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 PDF
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พ.ศ.2561 PDF
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พ.ศ.2562 PDF
 6. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 PDF
 7. หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ PDF

ความก้าวหน้าในสายงาน
 1. การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย คลิก
  • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยชื่อตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งและอำนาจและหน้าที่ของรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน รองหัวหน้าส่วนงานและตำแหน่งบริหารอื่น ในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น พ.ศ.2554 PDF
 2. การกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น คลิก
  • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2559 PDF
  • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น PDF

การขอตำแหน่งทางวิชาการ
 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565 PDF
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565 PDF

สวัสดิการ
 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย เงินช่วยเหลือพนักงาน มหาวิทยาลัยประจำกรณีออกจากงาน พ.ศ. 2556 PDF
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2556 PDF
 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 PDF
 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย เงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำกรณีออกจากงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 PDF