หลักสูตรปริญญาโท

ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา

 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา
สาขาวิชาการศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ