หลักสูตรปริญญาโท

ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา
สาขาวิชาการศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ