โครงสร้างองค์กร

หมายเหตุ : การบริหารงานของผู้บริหารระดับต้น (หัวหน้างาน) อยู่ระหว่างดำเนินการปรับโครงสร้าง ซึ่งเป็นการบริหารจัดการสำนักงานคณะในลักษณะ Sandbox ซึ่งมีลักษณะ T-Shaped เพื่อให้บุคลากรมีความรู้รอบด้าน กว้างขวางในสาขาต่างๆที่เป็นประโยชน์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง