ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
ข้อบังคับว่าด้วยประมวลผลจริยธรรรมผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขยายใหญ่

ขยายใหญ่

ขยายใหญ่

ขยายใหญ่

ขยายใหญ่

ขยายใหญ่

ขยายใหญ่

ขยายใหญ่

ขยายใหญ่

ขยายใหญ่