ประธานคณะกรรมการอำนวยการ

คณะศึกษาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ
รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะกรรมการอำนวยการ

คณะศึกษาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมศรี ไชยศร
รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมศรี ไชยศร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์นิโลบล นิ่มกิ่งรัตน์
รองศาสตราจารย์นิโลบล นิ่มกิ่งรัตน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายธานินทร์ สุภาแสน
นายธานินทร์ สุภาแสน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้อำนวยการวารี ภัทราวณิชย์
ผู้อำนวยการวารี ภัทราวณิชย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง
นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ

คณะศึกษาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ / เลขานุการฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์

รองคณบดี / ผู้ช่วยเลขานุการฯ