คณะกรรมการอำนวยการประจำคณะศึกษาศาสตร์

ประธานคณะกรรมการอำนวยการ

คณะศึกษาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงอุษณีย์ คำประกอบ
รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงอุษณีย์ คำประกอบ

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
: usanee.k@cmu.ac.th

คณะกรรมการอำนวยการ

คณะศึกษาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมศรี ไชยศร
รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมศรี ไชยศร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์นิโลบล นิ่มกิ่งรัตน์
รองศาสตราจารย์นิโลบล นิ่มกิ่งรัตน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายธานินทร์ สุภาแสน
นายธานินทร์ สุภาแสน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์วารี ภัทราวณิชย์
อาจารย์วารี ภัทราวณิชย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ
อาจารย์วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ

คณะศึกษาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ / เลขานุการฯ
: tipparat.n@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร

รองคณบดี / ผู้ช่วยเลขานุการฯ
: nampueng.i@cmu.ac.th