รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ e

รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทรศัพท์ : +66-53-941004 , +66-53-941006
อีเมล์ : usanee.k@cmu.ac.th
ห้องทำงาน :
วิชาที่สอน :