ข้อมูลสาธารณะ ปีงบประมาณ 2566

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน
Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT