หัวหน้าภาควิชา

คณะศึกษาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง

หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง

หัวหน้าภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัยณรงค์ กงแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัยณรงค์ กงแก้ว

หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ