หัวหน้าภาควิชา

หัวหน้าภาควิชา

คณะศึกษาศาสตร์

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์นภัส มโนการณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์นภัส มโนการณ์

หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
: monnapat.m@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิระ สมนาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิระ สมนาม

หัวหน้าภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้
: sira.s@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัยณรงค์ กงแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัยณรงค์ กงแก้ว

หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ
: pichainarong.kong@cmu.ac.th