อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร
อำนาจหน้าที่
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาสาขาศึกษาศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ร่วมผลิตและถ่ายทอดงานวิจัยด้านนวัตกรรมการสอนและองค์ความรู้ในศาสตร์ทางการศึกษาเพื่อช่วยแก้ปัญหาการศึกษาของท้องถิ่นและประเทศ และดำเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้มีความเป็นเลิศเพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะฯ ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นล้านนา โดยใช้อำนาจหน้าที่ตามหลักธรรมภิบาลที่ได้กำหนดไว้ใน ข้อ ๒๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยชื่อตำแหน่ง .....และอำนาจและหน้าที่ของรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วนงานฯ พ.ศ.2554 ในการบริหารกิจการของส่วนงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส กำกับ ดูแลและควบคุมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในสังกัดส่วนงานในด้านการเงิน พัสดุ สถานที่และทรัพย์สินของส่วนงานและของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศรวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของส่วนงานและมหาวิทยาลัย


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ว่าด้วยชื่อตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง
และอำนาจและหน้าที่ของรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน รองหัวหน้าส่วนงาน
และตำแหน่งบริหารอื่น ในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น

หมวด ๑
ชื่อตำแหน่ง
ข้อ ๖ ส่วนงานวิชาการที่จัดตั้งขึ้นเป็นคณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย ให้มีหัวหน้าส่วนงานเรียกว่า “คณบดี” เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของส่วนงาน และจะให้มี “รองคณบดี” และหรือ “ผู้ช่วยคณบดี” ตามจำนวนที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีจะมอบหมายก็ได้

หมวด ๔
อำนาจและหน้าที่
ข้อ ๒๓ คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการสำนัก เป็นผู้แทนของส่วนงานในกิจการทั้งปวงและโดยเฉพาะให้มีอำนาจและหน้าที่ดังนี้
๒๓.๑ บริหารกิจการของส่วนงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศรวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
๒๓.๒ ควบคุมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในสังกัดส่วนงาน การเงิน พัสดุ สถานที่และทรัพย์สินของส่วนงานและของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย
๒๓.๓ เสนอบรรจุ แต่งตั้งและเลิกจ้างผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย รวมทั้งดำเนินการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
๒๓.๔ ดำเนินการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาส่วนงานเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามนโยบายและแผน รวมทั้งดำเนินการให้มีการประเมินผลการดำเนินการด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานภายในส่วนงานและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
๒๓.๕ จัดหารายได้และทรัพยากรอื่น ๆ จากแหล่งต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินภารกิจของส่วนงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนงานและของมหาวิทยาลัย
๒๓.๖ จัดทำงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายของส่วนงาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการประจำส่วนงาน เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
๒๓.๗ เสนอแต่งตั้งและถอดถอนรองคณบดี รองผู้อำนวยการสถาบัน รองผู้อำนวยการสำนัก ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าและรองหัวหน้าภาควิชา /สำนักวิชา / กลุ่มสาขาวิชา หัวหน้าและรองหัวหน้าศูนย์ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการตามข้อ ๘
๒๓.๘ เสนอรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของส่วนงานต่อสภามหาวิทยาลัย
๒๓.๙ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
ข้อ ๒๔ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสำนักวิชา หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา หัวหน้าศูนย์ ผู้อำนวยการตามข้อ ๘ เลขานุการส่วนงาน หัวหน้างานและหัวหน้าฝ่าย ให้มีอำนาจและหน้าที่ตามที่กำหนดในข้อ ๒๓ ในส่วนของหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบโดยอนุโลม
ข้อ ๒๕ บทบัญญัติในข้อ ๑๖.๒ ให้ใช้บังคับภายหลังจากผู้ที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวอยู่ในวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับพ้นวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว