การขับเคลื่อนจริยธรรมของหน่วยงาน

คำสั่งที่ ๑๑๔/๒๕๖๖
แนวปฏิบัติ Do & Don't
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร
คำสั่งที่ 114/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนด้านจริยธรรม

ขยายใหญ่

ขยายใหญ่