ประวัติความเป็นมา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2511

ขยายใหญ่

ขยายใหญ่

ขยายใหญ่
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งครั้งแรก คือ
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางศึกษาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านวิชาการและวิธีการสอนที่จะออกไปเป็นครูระดับชั้นมัธยมศึกษาขึ้นไป
 2. เพื่อสร้างโรงเรียนสาธิตมัธยม สำหรับเป็นสถานที่ฝึกหัดและทดลองการสอนตามแนวทางปรัชญาทางการศึกษาใหม่ๆ และวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนของนักเรียนในภาคเหนือ
 3. เพื่อทำการวิจัยในภาคเหนือ

ขยายใหญ่

ขยายใหญ่

ขยายใหญ่

ขยายใหญ่

ขยายใหญ่

ลำดับเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับความเป็นมาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีดังต่อไปนี้

ขยายใหญ่
 • พ.ศ. ๒๕๐๘
  มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำโครงการผลิตบัณฑิตทางศึกษาศาสตร์เสนอบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะที่สอง (พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๑๔) แล้วเสร็จเมื่อวันที่๒๐ มิถุนายน ๒๕๐๙ แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณบดี ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และสภาการศึกษาแห่งชาติตามลำดับ
 • พ.ศ. ๒๕๐๙
  มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินงานตามโครงการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อพิจารณาโครงการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ก่อนนำเสนอสภาการศึกษาแห่งชาติ
 • พ.ศ. ๒๕๑๐
  องค์การยูเนสโกได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเตรียมงานจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินการเสนอขออนุมัติหลักการในการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๑๐ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับหลักการในการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๑๐

ขยายใหญ่
 • พ.ศ. ๒๕๑๑
  เสนอโครงการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ ต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๑ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำเสนอโครงการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ต่อสภา การศึกษาแห่งชาติ ที่ประชุมสภาการศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๑๑ วันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๑๑ ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ โดยให้มีภาควิชา ๕ ภาควิชา ได้แก่
  • ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา
  • ภาควิชาระเบียบวิธีการสอนและหลักสูตร
  • ภาควิชาโสตทัศนศึกษา
  • ภาควิชาวัดผลและระเบียบวิธีวิจัยการศึกษา
  • ภาควิชาส่งเสริมการศึกษา
  คณะศึกษาศาสตร์ ได้เริ่มดำเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีรุ่นแรก และเปิดสอนเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๑๑ โดยมีสาขาวิชาที่เปิดสอน ๗ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรั่งเศส) สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา สาขาวิชาการสอนธุรกิจศิลป์ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาการสอนเกษตรศาสตร์ นอกจากนั้นคณะได้เริ่มดำเนินการเปิดรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมัธยม เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๑๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินการเสนอเรื่องการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ต่อสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๑๑ เป็นการประกาศสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างเป็นทางการตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
 • พ.ศ. ๒๕๑๔
  มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรปริญญาตรี โดยแบ่งออกเป็น ๒ หลักสูตร คือ
  • หลักสูตร ๔ ปี สำหรับนักศึกษาที่มีวุฒิ มศ.๕ หรือเทียบเท่า
  • หลักสูตร ๒ ปีครึ่ง สำหรับผู้มีวุฒิ ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า (ปิดหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๙)
 • พ.ศ. ๒๕๑๙
  เปิดสอนระดับปริญญาตรีเพิ่มอีก ๗ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่ สาขาวิชาคหกรรมศิลป์ สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษา สาขาวิชาประถมศึกษา สาขาวิชาบริหารการศึกษา และสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
 • พ.ศ. ๒๕๒๐
  มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารทางวิชาการได้มีการขยายจำนวนภาควิชาจาก ๕ ภาควิชาเป็น๙ ภาควิชา ประกอบด้วย
  • ภาควิชาเดิมที่ได้รับอนุมัติพร้อมการสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์และคงชื่อเดิม ได้แก่ ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา และภาควิชาส่งเสริมการศึกษา
  • ภาควิชาเดิมที่ได้รับอนุมัติพร้อมการสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์และขอเปลี่ยนชื่อภาควิชาใหม่ ได้แก่
   • ภาควิชาการวัดผลและระเบียบวิธีวิจัยการศึกษาขอเปลี่ยนแปลงเป็นภาควิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา
   • ภาควิชาโสตทัศนศึกษาขอเปลี่ยนแปลงเป็นภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
   • ภาควิชาระเบียบวิธีการสอนและหลักสูตรขอเปลี่ยนแปลงเป็นภาควิชามัธยมศึกษา
  • ภาควิชาที่ขอจัดตั้งใหม่ได้แก่
   • ภาควิชาประถมศึกษา
   • ภาควิชาศิลปะปฏิบัติ (เปลี่ยนชื่อเป็น ภาควิชาอาชีวศึกษา ตั้งแต่เมษายน 2526)
   • ภาควชิาพลานามัย
   • ภาควิชาบริหารการศึกษา

ขยายใหญ่
 • พ.ศ. ๒๕๒๕
  เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทเป็นครั้งแรกจำนวน ๓ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา และสาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
 • พ.ศ. ๒๕๒๖
  เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • พ.ศ. ๒๕๒๗
  เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • พ.ศ. ๒๕๓๐
  เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาวิชาการศึกษานอกระบบ

ขยายใหญ่
 • พ.ศ. ๒๕๓๑
  เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาวิชาประถมศึกษา
 • พ.ศ. ๒๕๓๓
  เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาวิชาวิจัยและสถิติการศึกษา
 • พ.ศ. ๒๕๓๔
  เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท ๓ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษและสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
 • พ.ศ. ๒๕๓๕
  เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
 • พ.ศ. ๒๕๓๗
  เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
 • พ.ศ. ๒๕๓๘
  เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาอาชีวศึกษา เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) ในโครงการความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับสถาบันราชภัฏเชียงราย (ระยะเวลาดำเนินการ ๕ ปี) จำนวน ๔ รุ่น (ปีการศึกษา ๒๕๓๘-๒๕๔๑) เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการมนุษย์และสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาร่วม (ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์) ในโครงการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พ.ศ. ๒๕๓๙
  เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
 • พ.ศ. ๒๕๔๐
  เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู (โครงการส่งเสริม การผลิตครูที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ - สควค.) (ปิดหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๔) เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา สาขาวิชาร่วม (ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิจิตรศิลป์ เศรษฐศาสตร์) ในโครงการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขยายใหญ่
 • พ.ศ. ๒๕๔๑
  เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาอาชีวศึกษา (ภาคพิเศษ) ในโครงการของ บัณฑิตศึกษาสถาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในพ.ศ. ๒๕๔๙ บัณฑิตศึกษาสถาน ได้ให้คณะศึกษาศาสตร์ จัดการเรียนการสอนเอง
 • พ.ศ. ๒๕๔๖
  เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาโภชนศาสตร์ศึกษา สาขาวิชาร่วม (ศึกษาศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย) ในโครงการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาร่วม (ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ แพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์) ในโครงการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พ.ศ. ๒๕๔๗
  เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (ภาคพิเศษ) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะฯ และกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องให้พัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
  เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๕ ปี เพื่อให้สอดรับกับแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๒ ที่ระบุว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” และของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต้องการส่งเสริมการดำเนินการยกระดับวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว ปรับปรุงจากหลักสูตรเดิม ๔ ปี เป็นหลักสูตร ๕ ปี ทั้ง ๑๔ สาขาวิชา ได้แก่
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
  • สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
  • สาขาวิชาเกษตรกรรม
  • สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
  • สาขาวิชาพลศึกษา
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  • สาขาวิชาประถมศึกษา
  • สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
  • สาขาวิชาภาษาไทย
  • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาสังคมศึกษา
 • พ.ศ. ๒๕๔๙
  เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพิ่ม ๑ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาศิลปศึกษา
 • พ.ศ. ๒๕๕๐
  เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา (ภาคปกติ) โดยแบ่งเป็น ๓ แขนงวิชา คือ แขนงวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา แขนงวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบบุคลากรทางการศึกษา และแขนงวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจสอบ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ขยายใหญ่
 • พ.ศ. ๒๕๕๑
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปลี่ยนระบบการบริหารงาน เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๑ และมีนโยบายให้คณะฯ ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ให้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ คณะฯ จึงได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงาน โดยแบ่งหน่วยงานออกเป็น ๓ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะ สำนักวิชาการศึกษา (รวมภาควิชา ๙ ภาควิชาเข้าด้วยกัน) และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่นๆ ฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ภาคปกติ)
 • พ.ศ. ๒๕๕๒
  เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา (ภาคพิเศษ) ทั้ง ๓ แขนงวิชา คือ แขนงวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา แขนงวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบบุคลากรทางการศึกษา และแขนงวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจสอบ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • พ.ศ. ๒๕๕๓
  เปิดวิชาโทการศึกษาพหุวัฒนธรรม เพื่อรองรับประชาคม ASEAN
 • พ.ศ. ๒๕๕๕
  ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโท ๔ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา สาขาวิชาประถมศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เป็น ๑ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการเรียนรู้ ดำเนินการเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕ในแขนงวิชาประถมศึกษา แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน และแขนงวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 • พ.ศ. ๒๕๕๖
  มีการเปิดสอนและปรับปรุงหลักสูตรดังนี้
  • ระดับปริญญาตรี ปรับปรุงหลักสูตร ๙ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาประถมศึกษา การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ชีววิทยา ฟิสิกส์ ธุรกิจศึกษา ศิลปศึกษา ดำเนินการเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖
  • ระดับปริญญาโท ปรับปรุงหลักสูตร ๔ สาขาวิชา ดังนี้
   • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาและสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ปรับปรุงเป็น ๑ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษา ประกอบด้วย ๕ วิชาเอก คือวิชาเอกการบริหารการศึกษา วิชาเอกการศึกษาเพื่อการพัฒนา วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา ดำเนินการเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖
   • สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา และสาขาวิชาวิจัยและสถิติการศึกษา ปรับปรุงเป็น ๑ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา ประกอบด้วย ๒ แขนงวิชา คือ แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา แขนงวิชาวิจัยและสถิติการศึกษา ดำเนินการเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ในแขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
   • สาขาวิชาอาชีวศึกษา ดำเนินการเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖
   • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ปรับชื่อเป็น สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ดำเนินการเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๖
  • ระดับปริญญาเอก
   • ขอเปิดหลักสูตรใหม่ ๑ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๖) พหุวัฒนธรรมศึกษา วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา มีผลบังคับใช้ในภาคการศึกษา ที่ ๑/๒๕๕๗
   • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร เป็น สาขาวิชาหลักสูตรการสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้ ประกอบด้วย ๒ แขนงวิชา คือ แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน และแขนงวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
 • พ.ศ. ๒๕๕๗
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่องการแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่๑๒) เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้คณะศึกษาศาสตร์ แบ่งหน่วยงานเป็น ๕ หน่วยงานดังนี้
  • สำนักงานคณะ
  • ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
  • ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้
  • ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ
  • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  หลักสูตร
  • ระดับปริญญาตรี ปรับปรุงหลักสูตร ๒ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเคมี และคณิตศาสตร์
  • ระดับปริญญาโท มีการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทของการศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ร่วมกับโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๑) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗
  • ระดับปริญญาเอก ระดับปริญญาเอก เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษา ๕ วิชาเอกดังนี้
   • การบริหารการศึกษา
   • การศึกษาเพื่อการพัฒนา
   • พหุวัฒนธรรมศึกษา
   • วิทยาศาสตรศึกษา
   • สังคมศึกษา