ประวัติความเป็นมา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2511 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งครั้งแรก คือ

 • เพื่อผลิตบัณฑิตทางศึกษาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านวิชาการและวิธีการสอนที่จะออกไปเป็นครูระดับชั้นมัธยมศึกษาขึ้นไป
 • เพื่อสร้างโรงเรียนสาธิตมัธยม สำหรับเป็นสถานที่ฝึกหัดและทดลองการสอนตามแนวทางปรัชญาทางการศึกษาใหม่ๆ และวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนของนักเรียนในภาคเหนือ
 • เพื่อทำการวิจัยในภาคเหนือ

ลำดับเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับความเป็นมาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีดังต่อไปนี้

พ.ศ. ๒๕๐๘
มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำโครงการผลิตบัณฑิตทางศึกษาศาสตร์เสนอบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะที่สอง (พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๑๔) แล้วเสร็จเมื่อวันที่๒๐ มิถุนายน ๒๕๐๙ แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณบดี ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และสภาการศึกษาแห่งชาติตามลำดับ

พ.ศ. ๒๕๐๙
มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินงานตามโครงการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อพิจารณาโครงการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ก่อนนำเสนอสภาการศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๑๐
องค์การยูเนสโกได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเตรียมงานจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินการเสนอขออนุมัติหลักการในการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๑๐ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับหลักการในการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๑๐

พ.ศ. ๒๕๑๑
เสนอโครงการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ ต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่     เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๑ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำเสนอโครงการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ต่อสภา การศึกษาแห่งชาติ ที่ประชุมสภาการศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๑๑ วันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๑๑ ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ โดยให้มีภาควิชา ๕ ภาควิชา ได้แก่

 • ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา
 • ภาควิชาระเบียบวิธีการสอนและหลักสูตร
 • ภาควิชาโสตทัศนศึกษา
 • ภาควิชาวัดผลและระเบียบวิธีวิจัยการศึกษา
 • ภาควิชาส่งเสริมการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ ได้เริ่มดำเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีรุ่นแรก และเปิดสอนเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๑๑ โดยมีสาขาวิชาที่เปิดสอน ๗ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรั่งเศส) สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา สาขาวิชาการสอนธุรกิจศิลป์ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาการสอนเกษตรศาสตร์ นอกจากนั้นคณะได้เริ่มดำเนินการเปิดรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมัธยม เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๑๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินการเสนอเรื่องการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ต่อสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๑๑ เป็นการประกาศสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างเป็นทางการตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

พ.ศ. ๒๕๑๔
มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรปริญญาตรี โดยแบ่งออกเป็น ๒ หลักสูตร คือ

 • หลักสูตร ๔ ปี สำหรับนักศึกษาที่มีวุฒิ มศ.๕ หรือเทียบเท่า
 • หลักสูตร ๒ ปีครึ่ง สำหรับผู้มีวุฒิ ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า (ปิดหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๙)

พ.ศ. ๒๕๑๙
เปิดสอนระดับปริญญาตรีเพิ่มอีก ๗ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่ สาขาวิชาคหกรรมศิลป์ สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษา สาขาวิชาประถมศึกษา สาขาวิชาบริหารการศึกษา และสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

พ.ศ. ๒๕๒๐
มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารทางวิชาการได้มีการขยายจำนวนภาควิชาจาก ๕ ภาควิชาเป็น๙ ภาควิชา ประกอบด้วย

 • ภาควิชาเดิมที่ได้รับอนุมัติพร้อมการสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์และคงชื่อเดิม ได้แก่ ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา และภาควิชาส่งเสริมการศึกษา
 • ภาควิชาเดิมที่ได้รับอนุมัติพร้อมการสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์และขอเปลี่ยนชื่อภาควิชาใหม่ ได้แก่
  • ภาควิชาการวัดผลและระเบียบวิธีวิจัยการศึกษาขอเปลี่ยนแปลงเป็นภาควิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา
  • ภาควิชาโสตทัศนศึกษาขอเปลี่ยนแปลงเป็นภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
  • ภาควิชาระเบียบวิธีการสอนและหลักสูตรขอเปลี่ยนแปลงเป็นภาควิชามัธยมศึกษา
 • ภาควิชาที่ขอจัดตั้งใหม่ได้แก่
  • ภาควิชาประถมศึกษา
  • ภาควิชาศิลปะปฏิบัติ (เปลี่ยนชื่อเป็น ภาควิชาอาชีวศึกษา ตั้งแต่เมษายน 2526)
  • ภาควชิาพลานามัย
  • ภาควิชาบริหารการศึกษา

พ.ศ.๒๕๒๕
เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทเป็นครั้งแรกจำนวน ๓ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา และสาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๒๖
เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๒๗
เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

พ.ศ. ๒๕๓๐
เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาวิชาการศึกษานอกระบบ

พ.ศ. ๒๕๓๑
เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาวิชาประถมศึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๓
เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาวิชาวิจัยและสถิติการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๔
เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท ๓ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษและสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๕
เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

พ.ศ. ๒๕๓๗
เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๘
เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาอาชีวศึกษา เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) ในโครงการความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับสถาบันราชภัฏเชียงราย (ระยะเวลาดำเนินการ ๕ ปี) จำนวน ๔ รุ่น (ปีการศึกษา ๒๕๓๘-๒๕๔๑) เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการมนุษย์และสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาร่วม (ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์) ในโครงการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๓๙
เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

พ.ศ. ๒๕๔๐
เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู (โครงการส่งเสริม    การผลิตครูที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ – สควค.) (ปิดหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๔) เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา สาขาวิชาร่วม (ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิจิตรศิลป์ เศรษฐศาสตร์) ในโครงการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๔๑
เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาอาชีวศึกษา (ภาคพิเศษ) ในโครงการของ บัณฑิตศึกษาสถาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในพ.ศ. ๒๕๔๙ บัณฑิตศึกษาสถาน ได้ให้คณะศึกษาศาสตร์ จัดการเรียนการสอนเอง

พ.ศ. ๒๕๔๖
เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาโภชนศาสตร์ศึกษา สาขาวิชาร่วม (ศึกษาศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย) ในโครงการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาร่วม (ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ แพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์) ในโครงการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๔๗
เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (ภาคพิเศษ) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะฯ และกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องให้พัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๕ ปี เพื่อให้สอดรับกับแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๒ ที่ระบุว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” และของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต้องการส่งเสริมการดำเนินการยกระดับวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว ปรับปรุงจากหลักสูตรเดิม ๔ ปี เป็นหลักสูตร ๕ ปี ทั้ง ๑๔ สาขาวิชา ได้แก่

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
 • สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
 • สาขาวิชาเกษตรกรรม
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
 • สาขาวิชาพลศึกษา
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาประถมศึกษา
 • สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๙
เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพิ่ม ๑ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาศิลปศึกษา

พ.ศ. ๒๕๕๐
เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา (ภาคปกติ) โดยแบ่งเป็น ๓ แขนงวิชา คือ แขนงวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา แขนงวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบบุคลากรทางการศึกษา และแขนงวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจสอบ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๕๑
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปลี่ยนระบบการบริหารงาน เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๑ และมีนโยบายให้คณะฯ ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ให้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ คณะฯ จึงได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงาน โดยแบ่งหน่วยงานออกเป็น ๓ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะ สำนักวิชาการศึกษา (รวมภาควิชา ๙ ภาควิชาเข้าด้วยกัน) และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่นๆ ฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ภาคปกติ)

พ.ศ. ๒๕๕๒
เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา (ภาคพิเศษ) ทั้ง ๓ แขนงวิชา คือ แขนงวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา แขนงวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบบุคลากรทางการศึกษา และแขนงวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจสอบ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๕๓
เปิดวิชาโทการศึกษาพหุวัฒนธรรม เพื่อรองรับประชาคม ASEAN

พ.ศ. ๒๕๕๕
ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโท ๔ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา สาขาวิชาประถมศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เป็น ๑ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการเรียนรู้ ดำเนินการเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕ในแขนงวิชาประถมศึกษา แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน และแขนงวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

พ.ศ. ๒๕๕๖
มีการเปิดสอนและปรับปรุงหลักสูตรดังนี้

 • ระดับปริญญาตรี ปรับปรุงหลักสูตร ๙ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาประถมศึกษา การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ชีววิทยา ฟิสิกส์ ธุรกิจศึกษา ศิลปศึกษา ดำเนินการเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖
 • ระดับปริญญาโท ปรับปรุงหลักสูตร ๔ สาขาวิชา ดังนี้
  • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาและสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ปรับปรุงเป็น ๑ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษา ประกอบด้วย ๕ วิชาเอก คือวิชาเอกการบริหารการศึกษา วิชาเอกการศึกษาเพื่อการพัฒนา วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา ดำเนินการเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖
  • สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา และสาขาวิชาวิจัยและสถิติการศึกษา ปรับปรุงเป็น ๑ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา ประกอบด้วย ๒ แขนงวิชา คือ แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา แขนงวิชาวิจัยและสถิติการศึกษา ดำเนินการเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ในแขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
  • สาขาวิชาอาชีวศึกษา ดำเนินการเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖>
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ปรับชื่อเป็น สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ดำเนินการเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๖
 • ระดับปริญญาเอก
  • ขอเปิดหลักสูตรใหม่ ๑ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๖) พหุวัฒนธรรมศึกษา วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา มีผลบังคับใช้ในภาคการศึกษา ที่ ๑/๒๕๕๗
  • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร เป็น สาขาวิชาหลักสูตรการสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้ ประกอบด้วย ๒ แขนงวิชา คือ แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน และแขนงวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา

พ.ศ.๒๕๕๗
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่องการแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่๑๒) เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้คณะศึกษาศาสตร์ แบ่งหน่วยงานเป็น ๕ หน่วยงานดังนี้

 • สำนักงานคณะ
 • ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
 • ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้
 • ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตร

 • ระดับปริญญาตรี ปรับปรุงหลักสูตร ๒ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเคมี และคณิตศาสตร์
 • ระดับปริญญาโท มีการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทของการศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ร่วมกับโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๑) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗
 • ระดับปริญญาเอก ระดับปริญญาเอก เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษา ๕ วิชาเอกดังนี้
  • การบริหารการศึกษา
  • การศึกษาเพื่อการพัฒนา
  • พหุวัฒนธรรมศึกษา
  • วิทยาศาสตรศึกษา
  • สังคมศึกษา