คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์

รองคณบดี

อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์
อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์

รองคณบดี

อาจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง
อาจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์

รองคณบดี

ผู้ช่วยคณบดี คณะศึกษาศาสตร์

ผู้ช่วยคณบดี คณะศึกษาศาสตร์

อาจารย์อำนาจ เลิศปัญญาธิกุล
อาจารย์อำนาจ เลิศปัญญาธิกุล

ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์ ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี
อาจารย์ ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษรี เพ่งเล็งดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษรี เพ่งเล็งดี

ผู้ช่วยคณบดี

ปฏิบัติการแทนคณบดี คณะศึกษาศาสตร์

ปฏิบัติการแทนคณบดี คณะศึกษาศาสตร์

อาจารย์ ดร.ภักดีกุล รัตนา
อาจารย์ ดร.ภักดีกุล รัตนา

ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานวิเทศสัมพันธ์

อาจารย์ ดร.วชิรศรณ์ แสงสุวรรณ
อาจารย์ ดร.วชิรศรณ์ แสงสุวรรณ

ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานวางแผนและงบประมาณ

อาจารย์ ดร.ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์
อาจารย์ ดร.ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์

ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานประชาสัมพันธ์ งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ และงานธนาคารหน่วยกิต

อาจารย์ ดร.พิมพ์พธู สุตานันต์
อาจารย์ ดร.พิมพ์พธู สุตานันต์

ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา