ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
: tipparat.n@cmu.ac.th

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร

รองคณบดี
: nampueng.i@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์

รองคณบดี
: uraiwan.h@cmu.ac.th

อาจารย์ ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี
อาจารย์ ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี

รองคณบดี
: nutjira.busadee@cmu.ac.th

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
: somkiart.int@cmu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี คณะศึกษาศาสตร์

ผู้ช่วยคณบดี คณะศึกษาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร

ผู้ช่วยคณบดี
: sutthikan.t@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล แจ้งอักษร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล แจ้งอักษร

ผู้ช่วยคณบดี
: natthapol.j@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พธู สุตานันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พธู สุตานันต์

ผู้ช่วยคณบดี
: pimpathu.s@cmu.ac.th

อาจารย์ ดร.วิชญา ผิวคำ
อาจารย์ ดร.วิชญา ผิวคำ

ผู้ช่วยคณบดี
: wichaya.pe@cmu.ac.th

อาจารย์ ดร.ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ
อาจารย์ ดร.ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ

ผู้ช่วยคณบดี
: chainarong.j@cmu.ac.th

ปฏิบัติการแทนคณบดี คณะศึกษาศาสตร์

ปฏิบัติการแทนคณบดี คณะศึกษาศาสตร์

อาจารย์ ดร.เจนจิรา อาษากิจ
อาจารย์ ดร.เจนจิรา อาษากิจ

ปฏิบัติการแทนคณบดี
: janejira.a@cmu.ac.th

อาจารย์ ดร.นวพร ชลารักษ์
อาจารย์ ดร.นวพร ชลารักษ์

ปฏิบัติการแทนคณบดี
: nawaporn.chalarux@cmu.ac.th

อาจารย์ ดร.หริพล ธรรมนารักษ์
อาจารย์ ดร.หริพล ธรรมนารักษ์

ปฏิบัติการแทนคณบดี
: haripon.t@cmu.ac.th