ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
: kiatsuda.srisuk@cmu.ac.th

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์

รองคณบดี
: tipparat.n@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
: sakda.swa@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร

รองคณบดี
: nampueng.i@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์

รองคณบดี
: uraiwan.h@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง

รองคณบดี
: sunee.ng@cmu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์

รองคณบดี
: somkiart.int@cmu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี คณะศึกษาศาสตร์

ผู้ช่วยคณบดี คณะศึกษาศาสตร์

อาจารย์อำนาจ เลิศปัญญาธิกุล
อาจารย์อำนาจ เลิศปัญญาธิกุล

ผู้ช่วยคณบดี
: amnaj.l@cmu.ac.th

อาจารย์ ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี
อาจารย์ ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี

ผู้ช่วยคณบดี
: nutjira.busadee@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล แจ้งอักษร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล แจ้งอักษร

ผู้ช่วยคณบดี
: natthapol.j@cmu.ac.th

ปฏิบัติการแทนคณบดี คณะศึกษาศาสตร์

ปฏิบัติการแทนคณบดี คณะศึกษาศาสตร์

อาจารย์ ดร.วชิรศรณ์ แสงสุวรรณ
อาจารย์ ดร.วชิรศรณ์ แสงสุวรรณ

ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานวางแผนและงบประมาณ
: washirasorn.sae@cmu.ac.th

อาจารย์ ดร.พิมพ์พธู สุตานันต์
อาจารย์ ดร.พิมพ์พธู สุตานันต์

ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
: pimpathu.s@cmu.ac.th