คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี คนเที่ยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี คนเที่ยง

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์

อาจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์
อาจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสนับสนุนยุทธศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นทัต อัศภาภรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นทัต อัศภาภรณ์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบการปฏิบัติงานวิชาชีพครู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความเป็นล้านนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผู้ช่วยคณบดี คณะศึกษาศาสตร์

ผู้ช่วยคณบดี คณะศึกษาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์นภัส มโนการณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์นภัส มโนการณ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรีฑา แก้วคง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรีฑา แก้วคง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จำรัส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จำรัส

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและศาสตร์การสอนแนวใหม่

อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ไข่เกตุ
อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ไข่เกตุ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

อาจารย์วิโรจน์ รัตตากร
อาจารย์วิโรจน์ รัตตากร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและสนับสนุนยุทธศาสตร์

ปฏิบัติการแทนคณบดี คณะศึกษาศาสตร์

ปฏิบัติการแทนคณบดี คณะศึกษาศาสตร์

อาจารย์ ดร.บุษรี เพ่งเล็งดี
อาจารย์ ดร.บุษรี เพ่งเล็งดี

ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานพัฒนาบุคลากรและวิเทศสัมพันธ์

อาจารย์ ดร.ลฎาภา ลดาชาติ
อาจารย์ ดร.ลฎาภา ลดาชาติ

ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานสนับสนุนการบริหารงานของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์