ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตรe

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร

รองคณบดี

โทรศัพท์ : 44281
อีเมล์ :
ห้องทำงาน : ห้องหน่วยทะเบียนบัณฑิตศึกษา
วิชาที่สอน : ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา