บริการสารสนเทศสำหรับนักศึกษา

EDU SIS

ระบบสารสนเทศนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้บริการข้อมูลสารสนเทศในด้านต่างๆ และอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์