บริการสำหรับนักศึกษา

ระบบสารสนเทศนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้บริการข้อมูลสารสนเทศในด้านต่างๆ และอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์

ระบบเช็คผลการเรียน
สำหรับตรวจสอบผลการเรียนในแต่ละปี/ภาคการเรียน โดยข้อมูลอ้างอิงมาจากสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระบบเช็คคะแนนกิจกรรม
สำหรับตรวจเช็คคะแนนกิจกรรมในแต่ละปี/ภาคการเรียน แสดงรายการกิจจกรมและจำวนชั่วโมงที่นักศึกษาได้เข้าร่วมทั้งหมด
ระบบเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์
สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการเสนอหัวข้อและแนบเอกสารต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษา เป็นผู้ประสานงาน
ระบบบันทึกลงเวลาปฏิบัติงาน
สำหรับนักศึกษาที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการทุนปฏิบัติงานนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระบบแจ้งเสีย/แจ้งซ่อม
แจ้งปัญหาที่พบเจอในด้านต่างๆ ได้แก่ ระบบสารสนเทศ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต โสตทัศนูปกรณ์ น้ำปะปา ไฟฟ้า ห้อง อาคาร และสถานที่
ระบบช่วยเหลือ/ติดต่อสอบถาม
ขอความช่วยเหลือ หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูล โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นผู้ประสานงาน