ข้อมูลสาธารณะ ปีงบประมาณ 2567

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT

ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.1 การบริหารงานและงบประมาณ
1.1.1 แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
O1 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาส่วนงาน คลิก
O2 แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี คลิก
O3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี คลิก
1.1.2 การปฏิบัติงาน
O4 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คลิก
1.1.3 การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
O5 คู่มือหรือแนวทาง การให้บริการสำหรับผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ คลิก
O7 ข้อมูลสถิติการให้บริการ คลิก
O7 E-Service คลิก
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.2 การจัดซื้อจัดจ้าง
O8 รายการการจัดซื้อจัด จ้าง หรือการจัดหาพัสดุ คลิก
O9 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ คลิก
O10 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ คลิก
O11 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี คลิก
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O12 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คลิก
O13 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี คลิก
O14 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ คลิก
O15 การขับเคลื่อนจริยธรรม คลิก
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.4 การส่งเสริมความโปร่งใส
1.4.1 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O16 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิก
O17 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิก
O18 ข้อมูลสถิติเรื่องร้อง เรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิก
1.4.2 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O19 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม คลิก
ตัวชี้วัดที่ 2 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
2.1.1 นโยบาย No Gift Policy
O20 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ คลิก
O21 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy คลิก
O22 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy คลิก
O23 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา คลิก
2.1.2 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O24 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน คลิก
O25 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี คลิก
ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
2.2.1 แผนป้องกันการทุจริต
O26 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต คลิก
O27 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี คลิก
2.2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน
O28 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน คลิก
O29 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน คลิก