ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

ค่านิยมองค์กร
W
Willingness
การทำงานด้วยความเต็มใจ
E
Extraordinary
การยกระดับการปฏิบัติงานสู่คุณภาพชั้นเลิศ
C
Collaboration
การรวมพลังร่วมมือกัน
A
Advanced Pedagogy
การบูรณาการศาสตร์การสอนแนวใหม่
N
Network Organization
การสร้างองค์กรที่มีเครือข่ายความร่วมมือเข้มแข็ง

วัฒนธรรมองค์กร
เต็มใจ ให้บริการ สู่การศึกษาเพื่อความยั่งยืน