ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

“WE CAN” ประกอบด้วย

  • W – Willingness: การทำงานด้วยความเต็มใจ
  • E – Extraordinary: การยกระดับการปฏิบัติงานสู่คุณภาพชั้นเลิศ
  • C – Collaboration: การรวมพลังร่วมมือกัน
  • A – Advanced Pedagogy: การบูรณาการศาสตร์การสอนแนวใหม่
  • N – Network Organization: การสร้างองค์กรที่มีเครือข่ายความร่วมมือเข้มแข็ง

----------

วัฒนธรรมองค์กรของคณะศึกษาศาสตร์

  • “เต็มใจ  ให้บริการ  สู่การศึกษาเพื่อความยั่งยืน”