ทำเนียบคณบดี จากอดีต-ถึงปัจจุบัน


ขยายใหญ่
ลำดับที่ 1
ศาสตราจารย์ ดร.หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2510 - 2511


ขยายใหญ่
ลำดับที่ 2
ศาสตราจารย์ นายแพทย์โอภาส พลางกูร
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2511 - 2514


ขยายใหญ่
ลำดับที่ 3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนวย ทะพิงค์แก
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2514 - 2515


ขยายใหญ่
ลำดับที่ 4
ศาสตราจารย์สุวัฒน์ นิยมค้า
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2515 - 2520


ขยายใหญ่
ลำดับที่ 5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัน เกริกมธุกร
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2520 - 2524


ขยายใหญ่
ลำดับที่ 6
รองศาสตราจารย์ประจักษ์ สุดประเสริฐ
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2524 - 2528


ขยายใหญ่
ลำดับที่ 7
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต พุทธวงศ์
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2528 - 2532


ขยายใหญ่
ลำดับที่ 8
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ม้าลำพอง
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2532 - 2536


ขยายใหญ่
ลำดับที่ 9
รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม จันทน์หอม
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2536 - 2540


ขยายใหญ่
ลำดับที่ 10
รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมศรี ไชยศร
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2540 - 2544


ขยายใหญ่
ลำดับที่ 11
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกานดา ตปนียางกูร
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2544 - 2548


ขยายใหญ่
ลำดับที่ 12
รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ พงษ์วาท
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2548 - 2552


ขยายใหญ่
ลำดับที่ 13
รองศาสตราจารย์ ดร.นิ่มอนงค์ งามประภาสม
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2552 - 2554


ขยายใหญ่
ลำดับที่ 14
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม (รักษาการ)
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554 - 2554


ขยายใหญ่
ลำดับที่ 15
ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล (รักษาการ)
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554 - 2554


ขยายใหญ่
ลำดับที่ 16
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554 - 2558


ขยายใหญ่
ลำดับที่ 17
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2558 - 2566


ขยายใหญ่
ลำดับที่ 18
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน