อดีตคณบดี

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากอดีต - ถึงปัจจุบัน

ลำดับที่ 1. ศาสตราจารย์ ดร.หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย
ระยะเวลาดำรตำแหน่ง พ.ศ. 2510 - 2511

ลำดับที่ 2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์โอภาส พลางกูร
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2510 - 2511

ลำดับที่ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนวย ทะพิงค์แก
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2514 - 2515

ลำดับที่ 4. ศาสตราจารย์สุวัฒน์ นิยมค้า
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2516 - 2520

ลำดับที่ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัน เกริกมธุกร
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2520 - 2524

ลำดับที่ 6. รองศาสตราจารย์ประจักษ์ สุดประเสริฐ
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2524 - 2528

ลำดับที่ 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต พุทธวงศ์
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2528 - 2532

ลำดับที่ 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ม้าลำพอง
ระยะเวาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2532 - 2536

ลำดับที่ 9. รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม จันทน์หอม
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2536 - 2540

ลำดับที่ 10. รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมศรี ไชยศร
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2540 - 2544

ลำดับที่ 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกานดา ตปนียางกูร
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2544 - 2548

ลำดับที่ 12. รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ พงษ์วาท
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งพ.ศ. 2548 - 2552

ลำดับที่ 13. รองศาสตราจารย์ ดร.นิ่มอนงค์ งามประภาสม
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งพ.ศ. 2552 - 2554

ลำดับที่ 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม (รักษาการ)
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งพ.ศ. 2554 - 2554

ลำดับที่ 15. ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล (รักษาการ)
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งพ.ศ. 2554 - 2554

ลำดับที่ 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554 - 2558

ลำดับที่ 17. รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งพ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน