หลักสูตรปริญญาตรี

ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา

 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ

(ดูโครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา สำหรับ นศ. รหัส 63 เป็นต้นไป ที่ ⇒ คลิ๊ก )

ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้

 
สาขาวิชาเคมี

(ดูโครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา สำหรับ นศ. รหัส 63 เป็นต้นไป ที่ ⇒ คลิ๊ก

สาขาวิชาฟิสิกส์

(ดูโครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา สำหรับ นศ. รหัส 63 เป็นต้นไป ที่ ⇒ คลิ๊ก

สาขาวิชาชีววิทยา

(ดูโครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา สำหรับ นศ. รหัส 63 เป็นต้นไป ที่ ⇒ คลิ๊ก

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

(ดูโครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา สำหรับ นศ. รหัส 63 เป็นต้นไป ที่ ⇒ คลิ๊ก

สาขาวิชาภาษาไทย

(ดูโครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา สำหรับ นศ. รหัส 63 เป็นต้นไป ที่ ⇒ คลิ๊ก

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

(ดูโครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา สำหรับ นศ. รหัส 63 เป็นต้นไป ที่ ⇒ คลิ๊ก

สาขาวิชาศิลปศึกษา

(ดูโครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา สำหรับ นศ. รหัส 63 เป็นต้นไป ที่ ⇒ คลิ๊ก

สาขาวิชาสังคมศึกษา

(ดูโครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา สำหรับ นศ. รหัส 63 เป็นต้นไป ที่ ⇒ คลิ๊ก

สาขาวิชาประถมศึกษา

(ดูโครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา สำหรับ นศ. รหัส 63 เป็นต้นไป ที่ ⇒ คลิ๊ก

ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ

 
สาขาวิชาพลศึกษา

(ดูโครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา สำหรับ นศ. รหัส 63 เป็นต้นไป ที่ ⇒ คลิ๊ก

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา

(ดูโครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา สำหรับ นศ. รหัส 63 เป็นต้นไป ที่ ⇒ คลิ๊ก