หลักสูตรปริญญาตรี

ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย-การศึกษาพิเศษ (4 ปี)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย-การศึกษาพิเศษ (5 ปี)