ตราสัญลักษณ์ คณะศึกษาศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบให้ใช้ตราสัญลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยให้หน่วยงานในสังกัดนำไปใช้ประโยชน์ในงานกิจกรรม ต่างๆ ได้ โดยให้เป็นในรูปแบบเดียวกันของตราสัญลักษณ์ เพื่อป้องกันหน่วยงานต่างๆ นำไปใช้กันอย่างหลากหลายรูปแบบ และไม่เป็นทางการ ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ หากปรากฎในหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ นั้น อาจก่อให้เกิดการสับสนกับหน่วยงานภายนอกได้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้กำหนดตราสัญลักษณ์ ของแต่ละหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้ใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และให้กำหนดชื่อของหน่วยงานไว้ด้านล่างตราสัญลักษณ์ คาดด้วยแถบสีประจำคณะฯ

ตราสัญลักษณ์ไทยเวอร์ชั่น


ดาวน์โหลด

Logo English Version


ดาวน์โหลด