บริการสำหรับบุคลากร

ระบบสารสนเทศบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในด้านต่างๆ ให้แก่บุคลากรผ่านระบบออนไลน์

ขั้นตอนการเข้าใช้งาน มีดังนี้
คลิก เข้าระบบด้วย CMU Account กรอก CMU Account และรหัสผ่านให้ถูกต้อง เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะแสดงหน้าจอหลักดังรูป
ระบบบุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลลงเวลาปฏิบัติงาน และรายงานต่างๆ
ระบบโครงการ
ข้อมูลโครงการ/อนุมัติโครงการ การจัดทำแผนดำเนินงาน และรายงานต่างๆ
ระบบงบประมาณ
ข้อมูลรายรับ/จ่าย การจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ การยืมเงินทดรองจ่าย และรายงานต่างๆ
ระบบบริหารงานวิจัย
ข้อมูลผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ความเชี่ยวชาญ และรายงานต่างๆ
ระบบบริหารการศึกษา
ข้อมูลตารางสอบประจำภาคการศึกษาในทุกระดับชั้น จัดการผู้คุมสอบและค่าคุมสอบของการสอบในแต่ละครั้ง
ระบบทะเบียนปริญญาตรี
ข้อมูลนักศึกษา หลักสูตร กระบวนวิชา ผลการเรียน ปริญญานิพนธ์ และรายงานต่างๆ
ระบบทะเบียนบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลนักศึกษา หลักสูตร กระบวนวิชา ผลการเรียน และรายงานต่างๆ
ระบบพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ข้อมูลกิจกรรมนักศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา การจัดการโครงการทุนปฏิบัติงานนักศึกษา
ระบบบริการข้อมูล BIG DATA
ข้อมูล BIG DATA เป็นศูนย์รวมข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร นักศึกษา และด้านอื่นๆ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระบบบริการข้อมูล/ช่วยเหลือ
ข้อมูลรายการขอข้อมูลและความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ได้แก่ ระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์โสต ห้องเรียนและห้องประชุม
ระบบบริการข้อมูลบนเว็บไซต์
ข้อมูลบนเว็บไซต์ ได้แก่ สายตรงคณบดี การร้องเรียนทุจจริต ช่องทางถาม-ตอบ
ระบบบริการระบบสารสนเทศ
ประกอบด้วยระบบต่างๆ ดังนี้
 • ระบบขอจองห้อง
 • ระบบขอจองยานพาหนะ
 • ระบบขอยืมเงินทดรองจ่าย
 • ระบบขอขยายเวลาเบิกจ่าย
 • ระบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
 • ระบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
 • ระบบขออนุมัติเข้าร่วม/เดินทาง
 • ระบบขอบัตรผ่านเข้า-ออกคณะฯ
 • ระบบแบบสำรวจความพึงพอใจ
 • ระบบรายงานผลการดำเนินงาน
 • ระบบกองทุนศึกษาศาสตร์สงเคราะห์