บริการสารสนเทศสำหรับบุคลากร

EDU MIS

ระบบสารสนเทศบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้บริหารจัดการข้อมูลต่างๆ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรผ่านระบบออนไลน์

E-MEETING

ระบบจัดการประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อบริการให้บุคลากรสามารถจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์

EDU WFH

ระบบลงเวลาปฏิบัติงาน Work From Home คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อบริการให้บุคลากรสามารถลงเวลาปฏิบัติงานเข้าและออกผ่านระบบออนไลน์