บริการสำหรับบุคลากร

ระบบสารสนเทศบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้บริหารจัดการข้อมูลต่างๆ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรผ่านระบบออนไลน์

ระบบบุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลลงเวลาปฏิบัติงาน และรายงานต่างๆ
ระบบโครงการ
ข้อมูลโครงการ/อนุมัติโครงการ การจัดทำแผนดำเนินงาน และรายงานต่างๆ
ระบบงบประมาณ
ข้อมูลรายรับ/จ่าย การจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ การยืมเงินทดรองจ่าย และรายงานต่างๆ
ระบบบริหารงานวิจัย
ข้อมูลผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ความเชี่ยวชาญ และรายงานต่างๆ
ระบบทะเบียนบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลนักศึกษา หลักสูตร กระบวนวิชา ผลการเรียน และรายงานต่างๆ
ระบบทะเบียนปริญญาตรี
ข้อมูลนักศึกษา หลักสูตร กระบวนวิชา ผลการเรียน ปริญญานิพนธ์ และรายงานต่างๆ
ระบบขอยืมเงินทดรองจ่าย
ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย ติดตามสถานะของเอกสาร และรับการแจ้งเตือนผ่าน Line Notify
ระบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ติดตามสถานะของเอกสาร และรับการแจ้งเตือนผ่าน Line Notify
ระบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง ติดตามสถานะของเอกสาร และรับการแจ้งเตือนผ่าน Line Notify
ระบบขออนุมัติเข้าร่วม/เดินทาง
ขออนุมัติเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการ ติดตามสถานะของเอกสาร และรับการแจ้งเตือนผ่าน Line Notify
ระบบจองห้อง
ขอจองห้องประชุม ห้องเรียนอัจฉริยะ ห้อง EZ Studio และรับการแจ้งเตือนผ่าน Line Notify
ระบบจองยานพาหนะ
ขอจองยานพาหนะทั้งในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระบบขอบัตรผ่านเข้า-ออก
ขอทำบัตรผ่านเข้า-ออก สำหรับเจ้าหน้าที่และคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระบบแบบสำรวจความพึงพอใจ
ทำแบบสำรวจความพึงพอใจ เพื่อใช้ในระบบโครงการและเพื่อวัตถุประสงค์่ต่างๆ
ระบบรายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในรอบ 3/6/9/12 เดือน ประจำปีงบประมาณต่างๆ
ระบบลงเวลาปฏิบัติงาน
ลงเวลาปฏิบัติงานแบบออนไลน์ สำหรับกรณีที่คณะศึกษาศาสตร์ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกสถานที่
ระบบ e-Vote
ระบบโหวตลงคะแบบออนไลน์สำหรับการประกวด เลือกตั้ง และอื่นๆ
ระบบ e-Meeting
จัดทำระเบียบวาระการประชุม ดำเนินการประชุม และรายงานการประชุมในรูปแบบออนไลน์
ระบบ Webmaster
จัดการข้อมูลข่าวสาร เนื้อหา และการแสดงผลต่างๆ ของเว็บไชต์คณะศึกษาศาสตร์และเว็บไซตหน่วยงาน
ระบบแจ้งเสีย/แจ้งซ่อม
แจ้งปัญหาที่พบเจอในด้านต่างๆ ได้แก่ ระบบสารสนเทศ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต โสตทัศนูปกรณ์ น้ำปะปา ไฟฟ้า ห้อง อาคาร และสถานที่