ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Faculty of Education, Chiang Mai University
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0-5394-4272
โทรสาร : 0-5322-1283
อีเมล : edu@cmu.ac.th


เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน
ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
โทรศัพท์ : 0-5394-4229
ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้
โทรศัพท์ : 0-5394-1220
ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ
โทรศัพท์ : 0-5394-4258
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
โทรศัพท์ : 0-5394-4248
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับอนุบาลและประถมศึกษา)
โทรศัพท์ : 0-5394-4204
สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์
โทรศัพท์ : 0-5394-4272
หน่วยธุรการและสารบรรณ
โทรศัพท์ : 0-5394-4209
หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ : 0-5394-4210
หน่วยอาคาร สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์
โทรศัพท์ : 0-5394-4215
หน่วยยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย
โทรศัพท์ : 0-5394-4222
หน่วยประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0-5394-4272
หน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 0-5394-4209
หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0-5394-1211
หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
โทรศัพท์ : 0-5394-4214
หน่วยจัดการศึกษาปริญญาตรี
โทรศัพท์ : 0-5394-4214
หน่วยจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษา
โทรศัพท์ : 0-5394-4281
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0-5394-4206
หน่วยพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
โทรศัพท์ : 0-5394-4267
หน่วยวิเทศสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0-5394-4274
หน่วยสนับสนุนการเรียนรู้ (ห้องสมุด Learning space)
โทรศัพท์ : 0-5394-4228
หน่วยการเงิน บัญชีและพัสดุ
โทรศัพท์ : 0-5394-4211, 0-5394-4212
หน่วยวางแผนและงบประมาณ
โทรศัพท์ : 0-5394-4271
หน่วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
โทรศัพท์ : 0-5394-1215, 0-5394-4299
หน่วยบริหารงานวิจัย
โทรศัพท์ : 0-5394-1213
หน่วยบริการวิชาการ
โทรศัพท์ : 0-5394-4202
หน่วยพัฒนาคุณภาพองค์กร
โทรศัพท์ : 0-5394-4202