O1. โครงสร้าง

← ข้อมูลสาธารณะ ปีงบประมาณ 2566

หมายเหตุ : การบริหารงานของผู้บริหารระดับต้น (หัวหน้างาน) อยู่ระหว่างดำเนินการปรับโครงสร้าง ซึ่งเป็นการบริหารจัดการสำนักงานคณะในลักษณะ Sandbox ซึ่งมีลักษณะ T-Shaped เพื่อให้บุคลากรมีความรู้รอบด้าน กว้างขวางในสาขาต่างๆที่เป็นประโยชน์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 

ไปต่อ O2 ➔