อาจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ e

อาจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสนับสนุนยุทธศาสตร์ / ผู้ช่วยเลขานุการฯ

โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ห้องทำงาน :
วิชาที่สอน :