Secretary

Mrs.Abhiratee Abhichatabutr
Mrs.Abhiratee Abhichatabutr

Faculty Secretary

Chief

Mrs.Nuchanart Supakaitanakon
Mrs.Nuchanart Supakaitanakon

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางทรายทอง วรรณพิศิษฐ
นางทรายทอง วรรณพิศิษฐ

หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

นางภัค อัศเวศน์
นางภัค อัศเวศน์

หัวหน้างานนโยบายและแผน และบริการวิชาการ