เลขานุการคณะ

เลขานุการคณะ

Faculty Secretary

chief

chief

นางนุชนาถ ศุภกิจธนากร
นางนุชนาถ ศุภกิจธนากร

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางทรายทอง วรรณพิศิษฐ
นางทรายทอง วรรณพิศิษฐ

หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

นางภัค อัศเวศน์
นางภัค อัศเวศน์

หัวหน้างานนโยบายและแผน และบริการวิชาการ