นายอินทร ปันทา

นายอินทร ปันทา
นายอินทร ปันทา
ตำแหน่ง : เลขานุการคณะ

โทรศัพท์ : 44210
อีเมล : intorn.p@cmu.ac.th
สาขาวิชา :
ห้องทำงาน :