ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์e

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความเป็นล้านนา

โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ห้องทำงาน :
วิชาที่สอน :