รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ e

รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์

หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ

โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ห้องทำงาน : สำนักงานภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ
วิชาที่สอน : ธุรกิจศึกษา