ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัยณรงค์ กงแก้วe

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัยณรงค์ กงแก้ว

หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ

โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ห้องทำงาน : สำนักงานภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ
วิชาที่สอน : พลศึกษา