อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์e

อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ห้องทำงาน : ห้องผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิชาที่สอน :