ผังเว็บไซต์ (คลังรูปภาพ)


 • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
 • โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2562
 • พิธีเปิดห้องเชียร์ซ้อมร้องเพลงวันไหว้ครูและรับน้องขึ้นดอย ประจำปี 2561
 • ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562
 • วันคล้ายสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. ครบรอบ 47 ปี
 • พิธีไหว้ครูคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561
 • การสัมมนานักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 กระบวนวิชา 100589 ภาคการศึกษาที่ 1/2562
 • งานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562
 • 4th TFI Specialist Community Action and Leadership Exchange Program
 • หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรอบรมบุคลิกภาพและการสมาคม หลักสูตรผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิ่น ปภ.เชียงใหม่ รุ่นที่ 4
 • คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมประชุมพบปะคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ
 • หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษา นำนักศึกษาจัดโครงการอบรมความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมงานลูกช้างลำพูนสัมพันธ์ ครั้งที่ 2
 • นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. ได้รับใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2562
 • อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learningเพื่อการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 แก่ครูในสังกัด อบจ.เชียงใหม่
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนอม มากะจันทร์
 • ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าศึกษาดูงาน ณ กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรบรรยายเกษียณสุขใจ แก่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ร่วมสัมมนานำเสนอผลการวิจัยงวดสุดท้าย โครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองแก่าเชียงใหม่
 • สาขาวิชาพลศึกษา จัดโครงการ "ค่ายสานสัมพันธ์ PE Family Camp 62"
 • สาขาวิชาพลศึกษา จัดกิจกรรมและนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบสมรรถนะทางกายและสุขภาวะ แก่นักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
 • หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ จัดโครงการ International Students Forum แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา มช. และ ม.ชิบะ
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร
 • CMU Alumni GoodWill Ambassadors ประจำปี 2562
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. CMU Open House 2019
 • โครงการ Exchange Student Review 2019
 • โครงการเสริมสร้างความศรัทธามุ่งมั่นและรักในอาชีพครู 1 : ธรรมะสร้างตน สร้างคน สร้างชาติ
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 แก่ครูในสังกัด อบจ.เชียงใหม่ (รอบที่ 2)
 • พิธีเปิดห้องเชียร์ศึกษาอารีดัง ประจำปี 2562
 • ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุด มช.
 • ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าพบปะ คณะกรรมการสรรหาคณบดี
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
 • นักศึกษาใหม่ รหัส 62 ร่วมกิจกรรมอบรมทักษะการปรับตัวและการใช้ชีวิตนักศึกษา
 • คณบดีและอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2562
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสุขภาพ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีในงานเปิดอาคารเรียน A โรงเรียนต้นกล้า
 • คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กับ รร.บ้านยางเปา รร.บ้านอูตูม และ รร.บ้านห้วยโค้ง
 • นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา เป็นกรรมการตัดสิน ในการแข่งขันแบตมินตันรายการ Junior Badminton Challenge 2019
 • นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คว้าเหรียญทองใน UIPM Global Laser Run City Tour Singapore 2019
 • นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คว้าเหรียญเงิน ใน UIPM 2019 Pentathlon and Laser Run World Championships ณ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี
 • คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2562
 • นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา รับมอบทุนสนับสนุนการศึกษาอาสาสมัครช่วยเหลือนักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2561
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 CMU Freshmen Games 2019
 • นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับรางวัลจากการประกวดการอ่านฟังเสียงโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 48
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ประชุมร่วมหาแนวทางความร่วมมือการจัดการศึกษาผ่านระบบ Credit Bank เปิดโอกาส นศ.ปวช.เข้าเรียน ป.ตรี อุตสาหกรรมศึกษา
 • นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ แถลงผลการประเมินการบริหารงานของคณบดี รอบ 3 ปี แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะ
 • พิธีปิดห้องเชียร์ซ้อมร้องเพลงวันไหว้ครู และซ้อมร้องเพลงรับน้องขึ้นดอย ประจำปี 2562
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ แถลงผลการประเมินการบริหารงานของคณบดี รอบ 3 ปี แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ รร.สาธิต มช.
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมลงนาม MOU Universität Hamburg ประเทศเยอรมนี
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ร่วมการสัมมนานักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู กระบวนวิชา 100589 ภาคเรียนที่ 1/2562
 • ผู้เกษียณอายุงานคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมงานมุทิตาจิตแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุงานประจำปี 2562
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 61 ร่วมระดมความสมองในการสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูระหว่างเรียน กระบวนวิชา 100281 ภาคเรียนที่ 1/2562
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนคณะศึกษาศาสตร์ สู่ EdPEx200
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. ผู้แทนเครือข่ายภาคเหนือตอนบน นำเสนอโครงการ U-School Mentoring 2562
 • ร่วมประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
 • นศ.สาขาวิชาภาษาไทย ชนะเลิศการประกวดอ่านฟังเสียง ในโครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 48
 • นศ.สาขาวิชาภาษาไทย คว้ารองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดมารยาทไทย ในโครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 48
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. มอบทุนสนับสนุนให้คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสาธิต มช. ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ เมือง วลาดิเมียร์ ประเทศรัสเซีย
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง ประเทศสิงคโปร์
 • นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับโล่วัฒนคุณาธร เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2562
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 62 ร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคการศึกษา 2/2562
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีรับมอบทุน Murata Science Foundation Research Grant 2019
 • สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดประชุมโครงการสานสัมพันธ์สัญจรศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ 4 ภูมิภาค (ปีที่ 2) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครบรอบ 51 ปี
 • นักศึกษาใหม่ รหัส 62 ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณโครงการพี่ป้าน้าอา อาสาดูแลน้องหน้อย’62
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการประชุมโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบในการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัยฯ
 • ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมงานบำเพ็ญกุศล สวดอภิธรรม และพิธีอุทิศร่างกายของ คุณแม่สมาน ตันติวรวิทย์
 • หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรบรรยายสิทธิและกฎหมายที่ผู้สูงอายุควรรู้ แก่ผู้สูงอายุตำบลสารภี
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 33
 • คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. เยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีกับ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ท่านใหม่
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ITSC 37 ปี
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต มช. ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะฯ
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษา เตรียมการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2562
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563
 • ผู้บริหารและบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 60 ปี
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการเปิดกล่องชอล์ก ปีที่ 17 - SMART Student เก่ง ดี มีสุขในยุคดิจิทัล
 • สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมรำวงศึกษา ประจำปี 2562
 • นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาดีเด่น ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2019 ANPOR – APCA ANNUAL CONFERENCE
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษา ในนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24
 • นักศึกษากระบวนวิชาการจัดโครงการอาชีพอิสระ กระบวนวิชา 076425 ปีการศึกษา 1/2562 ฝึกปฎิบัติการขายในงาน EDU Festival
 • คณาจารย์สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ เดินทางเข้าเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย Gazi ประเทศตุรกี
 • หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ นำนักศึกษา ลงพื้นที่เข้าอบรมให้ความรู้กับผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ (รุ่นที่ 14)
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนทุน โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 • คณะกรรมการบริหารประจำคณะ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัยณรงค์ กงแก้ว
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมประชุมหารือกับสถาบันภาษา เตรียมจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีฯ
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการสัมมนาครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2/2562
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีเปิด Teaching and Learning Innovation Center (ฝั่งสวนดอก)
 • หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรพัฒนาบุคลิกภาพข้าราชการใหม่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 • คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. เป็นวิทยากรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสร้างข้อสอบให้มีมาตรฐาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 • รร.สาธิต มช. จัดงานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ระดับอนุบาลและประถม ปีการศึกษา 2563
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา ร่วมจัดงานเทศน์มหาชาติ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2562
 • นักศึกษาปริญญาเอกสังคมศึกษานำเสนอความก้าวหน้า ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมกิจกรรม “ทำดี...เพื่อพ่อ” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีเปิดงานพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยแก่ คุณพ่ออินทอง บุญชัย
 • ผู้บริหารและคณะอาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมงานราตรีส่งเสริม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 14
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน
 • คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมเป็นวิทยากร ดารารัศมี รำฦก ครั้งที่ ๒ สายสัมพันธ์ราชวงศ์จักรีและเจ้าดารารัศมี พระราชายาฯ
 • คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. ประชุมบุคลากรสายปฏิบัติการ เพื่อรับทราบวิสัยทัศน์ ภารกิจ และภาระงานตามแนวการบริหารแบบใหม่
 • คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมประชุมสภากาแฟฯ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2562
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษรี เพ่งเล็งดี
 • คณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ ในโอกาสครบวาระ
 • สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศภูฏาน
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีรับมอบทุนจาก U.S. Ambassadors Fund for Cultural Preaervation (AFCP) 2019
 • คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2562
 • ร้านค้าโรงอาหารคณะฯ เข้ารับรางวัลผักปลอดสารพิษ ในพิธีมอบป้ายอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ประจำปี 2562
 • นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา จัดงาน ARTSHUUU ครั้งที่ 3 ตอน Christmas Gift
 • นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา จัดงาน ARTSHUUU ครั้งที่ 3 ตอน Christmas Gift
 • คณบดีและคณะผู้บริหารชุดใหม่ เปิดเวทีแนะนำนโยบายการบริหารคณะ ปี 2563-2566
 • รร.สาธิต มช. จัดงานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ระดับอนุบาลและประถม ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)
 • คณบดี ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 30
 • คณบดีรับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563 จากสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยแก่ คุณพ่ออินทอง บุญชัย
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดสัมมนา นศ.ปฏิบัติงานวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2562
 • คณบดีรับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563 จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยแด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวาท พราหมณ์นาค
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ Asst.Prof. Dr.Runchana Pam Barger นักวิชาการฟุลไบรท์
 • นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมงานวันที่ระลึก วันทรงดนตรี 10 มกราคม 2518 ประจำปี 2563
 • นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 สูงสุดเป็นอันดับที่ 2
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดพิธีรำลึกพระคุณครูศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2563
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าร่วมหารือเรื่อง แนวทางปฏิบัติเข้าสู่ EdPEx200 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร มช.
 • พิธีมอบทุนการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. ประจำปีการศึกษา 2562
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จัดกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การใช้กลยุทธ์การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับสมรรถนะหลักสำคัญของเด็กไทย
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอ Best practice ในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5
 • สาขาวิชาประถมศึกษา จัดกิจกรรมประถมศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 : ครูประถมเติบโตตามวิถี THAILAND 4.0
 • นศ.สาขาวิชาภาษาไทย คว้ารางวัลชมเชย ระดับประเทศ การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าศึกษาดูงาน คณะเภสัชศาสตร์ ที่ผ่านโครงการ EdPEx200
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าศึกษาดูงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. ที่ผ่านโครงการ EdPEx300
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าศึกษาดูงาน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ผ่านโครงการ EdPEx200
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าศึกษาดูงาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ผ่านโครงการ EdPEx200
 • ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการกองทุนพระธรรมเสนาบดี ครั้งที่ 1/2563
 • ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร [ครูช่าง] อุตสาหกรรมศึกษา ณ รร.แจ้ห่อวิทยา และ รร.พร้าววิทยาคม
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดความสวยงามการตกแต่งภูมิทัศน์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54
 • ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมซ้อมรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54
 • ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากรบรรยายการเตรียมตัวเพื่อการทำงานในสังคมแห่งความหลากหลายวัฒนธรรม แก่คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพายัพ
 • ผู้บริหารมอบทุนการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) แก่นักศึกษาจากจังหวัดลำพูน
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา มช. ประจำปี 2563
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ได้รับรางวัล [ช้างทองคำ] ประจำปี 2562 และ เกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ ประจำปี 2562
 • ผู้บริหาร คณาจารย์ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ มช. ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ในโอกาสพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54
 • ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ นำ Prof.Dr.Angela Dawson เข้าพูดคุยแลกเปลี่ยนกับหัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ และคณาจารย์
 • ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมวางพวงหรีดและร่วมงานสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อสมบูรณ์ เสมหิรัญ
 • ผู้บริหาร อาจารย์ และศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมงานเฉลิมฉลอง 55 ปี แห่งการสถาปนา มช.
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. เร่งทำความสะอาดห้องเรียน ห้องทำงาน และห้องประชุม ป้องกันไวรัสโคโรนา
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 5 รหัส 58 นำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • พิธีปิดห้องเชียร์รับขวัญบัณฑิต ประจำปี 2562
 • ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าร่วมรับการอบรม เรื่อง Introduction to TQA/EdPEx
 • นายกสโมสรนักศึกษาฯ เข้ารับโล่ห์แสดงความขอบคุณในโอกาสที่มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ลำดับที่ 2
 • คณบดีได้รับโล่เชิดชูเกียรติ [ผู้บริหารดีเด่น] จากสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย
 • หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานฯ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ [อาจารย์ผู้สอนทางการบริหารการศึกษาดีเด่น] จากสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดนิทรรศการ ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและการจัดงานบริหารสัมพันธ์ ประจำปี 2563
 • อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยแด่ คุณพ่อไพรัช เขาเรียง
 • ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้รับโปรดเกล้าฯ ตั้งแต่ให้ดำรงตำแหน่งกรรมสภามหาวิทยาลัยฯ ราชภัฏนครฯ
 • นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. ชั้นปีที่ 3 ร่วมโครงการเสริมสร้างความศรัทธา มุ่งมั่นและรักในอาชีพครู 3 ประจำปีการศึกษา 2562
 • นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก KUIS เข้ารับมอบประกาศนียบัตรในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาก่อนเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น
 • ชมรมหลักสูตรและการสอน จัดพิธีสืบชะตาหลวงล้านนา { 72 ปี คุรุเมธี รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมศรี ไชยศร }
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Shiga University ประเทศญี่ปุ่น เข้าฟังการบรรยายพิเศษและศึกษาดูงานสาขาวิชาสังคมศึกษา
 • ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากรอบรมการดูแลสุขภาพจิต แก่ผู้สูงอายุโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยา
 • ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมวางพวงหรีดและร่วมงานสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ อาจารย์เจริญ ศิริพัฒนาพันธ์
 • คณะศึกษาศาสตร์ ประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของหลักสูตรที่ผ่านมา และเพื่อรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรระดับตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา 2563
 • ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ร่วมประชุมและนำเสนองานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. กับ รร.ดาราวิทยาลัย ร่วมลงนาม MOU ว่าด้วยความช่วยเหลือด้านการเป็นพี่เลี้ยง
 • สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา นำคณาจารย์และนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานในหน่วยงานวิจัยระดับชาติ
 • สาขาประเมินผลและวิจัยการศึกษา ร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าพบโรงเรียนคู่ความร่วมมือในฐานะโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จ.เชียงใหม่
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยสังคม มช. ครบรอบ 39 ปี
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ และเข้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าศึกษาดูงานด้าน EdPEx
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. แจกสเปรย์แอลกอฮอล์แบบพกพา แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ป้องกันโควิด-19
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา จัดโครงการ [ครูสังคมศึกษาเปิดโลกทัศน์ก้าวไกลสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 10]
 • คณาจารย์และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยแก่นักเรียนและชุมชนบนพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมส่งท้ายชีวิตรั้วมหาวิทยาลัย นักศึกษาครูรหัส 58 [Goodbye Senior 58]
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. แจกสเปรย์แอลกอฮอล์เข้มข้น แก่นักศึกษา ป้องกันโควิด-19
 • พิธีปลดป้ายฟ้าและมอบหัวเข็มขัด ให้แก่นักศึกษารหัส 62 คณะศึกษาศาสตร์ มช.
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดประชุมโครงการวิจัยปฐมวัยฯ
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะการทำ SAR EdPEx200 โดย รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี และ ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
 • ผู้บริหาร นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมกิจกรรม [กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิต เพื่อนมนุษย์ ปีที่ 7]
 • หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรม [เติมความรัก เติมน้ำใจ ด้วยการบริจาคโลหิต]
 • ศูนย์สันติศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการวันครอบครัวชาวศูนย์ฯ ประจำปี 2563
 • สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการอบรมทักษะกีฬาภูมิปัญญาไทยเพื่อการป้องกันตัว
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. ฉีดพ่นยา Umonium 38 ทั่วบริเวณคณะ เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา (รอบที่ 2)
 • มอบโล่และเงินรางวัล ในการประกวดความสวยงาม การตกแต่งภูมิทัศน์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มช. ครั้งที่ 54
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการสร้างเสริมทักษะการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 ภาคเรียนที่ 1/2563
 • หน่วยบริการวิชาการ จัดกิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรม ZOOM Meeting แก่อาจารย์คณะ และ รร.สาธิตฯ
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรม DynEd เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนในยุคดิจิทัล แก่คณาจารย์คณะฯ และ รร.สาธิต
 • สาขาวิชาพลศึกษา จัดโครงการ [การส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ]
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Teams อย่างมืออาชีพ ให้แก่เจ้าหน้าที่คณะ
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. ฉีดพ่นยา Umonium 38 ทั่วบริเวณคณะ เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา (รอบที่ 3)
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดงาน [ศึกษาศาสตร์ฮ่วมใจ๋ สุมาคารวะสระเกล้าดำหัว ม่วนงันสันเล้า ฮีตบ่าเก่าหมู่เฮาจุ้มใจ๋] พิธีดำหัวอดีตคณบดี คณาจารย์ และบุคลากรอาวุโส ประจำปี 2563 ผ่านช่องทางออนไลน์
 • คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มช. ร่วมประชุมหารือหัวข้อ กระบวนทัศน์การศึกษาไทยในโลกหลังโควิด
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดประชุมสถาบันผลิตครู โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ผ่านช่องทางออนไลน์
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จับมือ 3 สถาบัน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชั้นปีที่ 2 และ 3 (Enrichment Program) ปีพ.ศ. 2563 หลักสูตรระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนบน (แบบออนไลน์)
 • คณบดีและผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเป็นการสอนแบบออนไลน์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 • ผลการทดสอบ o—net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พุทธศักราช 2563
 • รองศาสตราจารย์ ดร. ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผู้ช่วยอธิการบดี มช. มอบทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
 • ผู้บริหาร คณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าศึกษาดูงาน
 • ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมประชุมนำเสนอข้อเสนอแผนงานสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2563 พื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการผลิตสื่อการเรียนการสอนคลิปวีดีโออย่างง่าย แก่คณาจารย์
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดงาน EDU Talk ใน ZOOM Webinar: On The ROAD TO SUCCESS กับ รศ.ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์
 • ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings
 • คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา บุคลากร และสโมสรนักศึกษา ให้การต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings
 • คณบดีคณศึกษาศาสตร์ ให้การต้อนรับนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 สู่รั้วสาธิต มช.
 • คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พบปะนักศึกษา ในโครงการครอบครัวศึกษา ประจำปี2563
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. นาตยา ปิลันธนานนท์ บรรยายพิเศษเรื่อง การวิจัยทางสังคมศึกษาในโลกยุควิถีชีวิตใหม่
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. ถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2563
 • คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีเปิดร้าน Fresh&Mild since 1992 สาขา 5 ที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ชมรมเชียร์ฯ จัดพิธีเปิดห้องเชียร์ฝึกซ้อมร้องเพลงสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่าน Facebook Live
 • คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 68 พรรษา
 • นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการอ่านออกเสียงภาษาไทย รางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2563
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2563 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดอบรมการใช้กลยุทธ์การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับสมรรถนะหลักสำคัญของเด็กไทย ให้แก่ผู้บริหารและครูโครงการ U-School Mentoring แอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings
 • คณบดี มอบหน้ากากผ้าให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา
 • ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมเป็นวิทยากรอบรม ใน โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563 (สำหรับสายวิชาการ)
 • ผู้ปฏิบัติการแทนคณบดีฯ คณะศึกษาศาสตร์ เข้ารับรางวัล {แม่พิมพ์ต้นแบบ} สาขา {ครูดีเด่น} ประจำปี 2563
 • ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสเสร็จสิ้นการปรับปรุงและเปิดให้บริการ
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวางแผนและขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ให้แก่ผู้บริหารและครูจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
 • รร.สาธิต มช. ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ร่วมกับ วปภ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม ‘หนูน้อยปลอดภัยจากสาธารณภัย’
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563
 • ผู้บริหาร นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน {เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์} ตามแนวพระราชดำริ
 • นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. ผู้ได้รับทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ร่วมต้อนรับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่
 • นายภูริวัฒน์ เขนย เข้ารับมอบเกียรติบัตรนักศึกษาที่ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี และนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดโดมอเนกประสงค์ {ร่มฟ้าวัฒโนทัย} โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. เสนอผลการดำเนินโครงการ U-School Mentoring แก่ประธานเครือข่าย
 • ผู้บริหารและคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มช. ประชุมความคืบหน้าครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่น 1 กับคณะกรรมการประเมินฯ
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. นำเสนอข้อมูลการปฏิรูปการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แก่สมาชิกวุฒิสภา
 • ชมรมเชียร์ฯ จัดพิธีปิดห้องเชียร์ฝึกซ้อมร้องเพลงสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่าน Facebook Live
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. มุ่งผลักดันโรงเรียนเอกชนนำร่องสู่พื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
 • หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น แก่คณาจารย์
 • นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้ามอบทุนการศึกษาตามโครงการสัมมนาและมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวไทยภูเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มช. รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงาน KM การสอนแนวใหม่ในยุค New Normal ในงาน CMU KM DAY 2020
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดประชุมติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยแก่นักเรียนและชุมชนบนพื้นที่สูง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีทำบุญวาระครบรอบ 56 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ และ 111 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย
 • คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ บรรยายพิเศษเรื่อง {พัฒนางานประจำสู่ผลงานวิจัย} แก่บุคลากรสายปฏิบัติการ
 • ผู้บริหาร คณาจารย​์ และเจ้าหน้าที่คณะศึกษาศาสตร์ มช. พร้อมทำ MOU กับกสศ. โครงการครูรัก(ษ์) ถิ่นรุ่น 2
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน ครบรอบ 15 ปี
 • นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่น 1 เข้ารับฟังโอวาทจากอธิการบดี มช.
 • ผู้ปฏิบัติการแทนคณบดีฯ คณะศึกษาศาสตร์ เข้ารับรางวัล {สตรีตัวอย่างแห่งปี} ประกาศเกียรติคุณ สาขา {ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต}
 • ผู้ปฏิบัติการแทนคณบดีฯ คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้ารับรางวัล รางวัลชนะเลิศ รายวิชาออนไลน์ MOOC ยอดนิยม ในงาน CMU21st
 • คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงนามร่วมกสศ. เป็นสถาบันผลิตครูและพัฒนาครู โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีที่ 2
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดประชุมเตรียมความพร้อมการพัฒนา 15 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้คำปรึกษาโรงเรียนดาราวิทยาลัย ในการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ภายใต้ พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
 • หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล จัดโครงการ ออมอย่างไร ชีวีเปี่ยมสุข ปลดทุกข์ ปลอดหนี้ สุขใจวัยเกษียณ (Happy Money)
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันท์นภัส แสงฮอง
 • ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศ อำลาอาลัยเพิ่อปิดโรงเรียนผู้สูงอายุชราบาลวุฒิวิทยาลัย
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. พร้อมเป็นกำลังหลักช่วยภาครัฐในการขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมการจัดการศึกษา เพื่อความยั่งยืนให้ชาวเชียงใหม่
 • ผู้เกษียณอายุงานคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีมุทิตาจิต ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2563
 • คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. มุ่งสร้างความเข้าใจแก่ ผอ. และครูโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมทั้ง 15 แห่ง ก่อนลงพื้นที่ขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครู
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการสัมมนานักศึกษากระบวนวิชา 100589 โครงการสร้างเสริมทักษะการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 ภาคเรียนที่ 1/2563
 • คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าร่วมให้ข้อมูลนักเรียนในการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขต 34
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562
 • คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562 แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณบดีและคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนและนำเสนอผลงานรูปแบบนวัตกรรมการศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2
 • สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดงาน EDU Festival 2020
 • มช. ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนเข้าร่วมการทำงาน เพื่อสร้างกลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการการจัดการศึกษาทั้งระบบในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ให้เกิดการปฏิรูปด้านการศึกษาที่สร้างความยั่งยืนอย่างแท้จริงในจังหวัดเชียงใหม่
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 62 และปีที่ 3 รหัส 61 ร่วมระดมความสมองในการสัมมนานักศึกษาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู กระบวนวิชา 100318 และ 100291 ภาคเรียนที่ 1/2563
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 60 ร่วมสะท้อนแนวคิดวิชาชีพครู ในการสัมมนานักศึกษาเตรียมการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2563
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดพิธีมอบรางวัล (Award) สาขาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในประชุมอาจารย์ผู้รับผิดขอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนวิชาแกน (วิชาชีพครู) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 • นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ฝึกปฎิบัติโครงการประกอบอาชีพอิสระ กระบวนวิชา 076425 ปีการศึกษา 1/2563
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จัดโครงการการบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ {ผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ต่อเศรษฐกิจไทยระดับมหภาคและจุลภาค}
 • ผู้บริหารและบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563
 • เปิดทำเนียบอาจารย์ EDU : รองศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ท้ายเรือคำ ระเบียบวิธีวิจัย การสอนคณิตศาสตร์ และจิตวิทยา
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 34
 • คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมการประชุมเพื่อผลักดันและพัฒนาการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรต่าง ๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา จัดกิจกรรม Workshop เสริมสร้างองค์ความรู้ Active Learning เกี่ยวกับภารกิจของแบงค์ชาติ ให้แก่นักศึกษาที่ลงเรียนกระบวนวิชา 071413 ภาคเรียนที่ 1/63
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จัดอภิปรายในหัวข้อ {ความรู้ ทักษะและการปรับตัวของครูธุรกิจในศตวรรษที่ 21}
 • เปิดทำเนียบ อาจารย์ EDU : รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาภาวะพฤฒิพลังในผู้สูงอายุ
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการสัมมนานักศึกษากระบวนวิชา 100589 โครงการสร้างเสริมทักษะการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 ภาคเรียนที่ 1/2563 ครั้งที่ 2
 • ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมงานบำเพ็ญกุศล สวดอภิธรรม และฌาปนกิจศพ คุณพ่อเสน่ห์ พงษ์พิพัฒน์
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้าน EdPEx
 • นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมโครงการ มช.จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ {กิจกรรมจิตอาสาลูกช้างพัฒนารอบรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่}
 • ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษาฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสมาชิกใหม่สู่การทำกิจกรรมชมรม ปีการศึกษา 2563 (ค่ายก้าวใหม่)
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินสมรรถนะผู้เรียนสู่การปฏิบัติจริง แก่โรงเรียนทั้ง 16 แห่ง ภายใต้โครงการ U-School mentoring
 • คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าร่วมให้ข้อมูลนักเรียนในการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563 ในระดับจังหวัดเชียงใหม่
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ คณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย-การศึกษาพิเศษ
 • ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมวางพวงหรีดร่วมไว้อาลัยแด่ คุณวิริยะ ไชยวัณณ์
 • เปิดทำเนียบอาจารย์ EDU : รองศาสตราจารย์ ดร.กรัณย์ ปัญโญ การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและผจญภัย
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการปฐมนิเทศเตรียมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กระบวนวิชา 100191, 100291 และ 100498 ภาคเรียนที่ 2/2563 แก่นักศึกษารหัส 63, 62 และ 60
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำคลังข้อสอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนทุ่งสง เข้ารับการแนะแนวหลักสูตร
 • ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงาน {วิทยาลัยพุทธิวัฒนาประชาสุขสันต์}
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมสัมมนา ครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2/2563
 • ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษาฯ จัดโครงการค่ายปลูกฝัน สานสัมพันธ์ สานศรัทธา
 • คุณชลลดา อึ้งอภินันท์ มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. ส่งมอบหลักสูตรการเรียนรู้ในสวนราชพฤกษ์ให้กับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่เพื่อนำไปใช้กับประชาชนโดยทั่วไป
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ {การออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือการเรียนรู้แนวใหม่: Microsoft Products ภายใต้โครงการการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ที่จำเป็นสำหรับอาจารย์และนักศึกษา}
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการภาคภาษาอังกฤษ (International Education Talk) ครั้งที่ 1 หัวข้อ {Education and Travel}
 • คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีในพิธีรับมอบและเปิด {ศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนสีเขียว} โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63 ร่วมกิจกรรม {ฮับขวัญน้องหล้าศึกษาฯ 63} จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
 • ผู้บริหารและอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ยุพิน บัวคอม ในโอกาสดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
 • ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมไว้อาลัยแด่การจากไปของ รองศาสตราจารย์กนกทิพย์ พัฒนาพัวพันธ์
 • สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการเปิดกล่องชอล์ก ปีที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2563 {Lifelong Learning เพราะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด}
 • สรุปผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ ประจำปี 2563 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ชมรมพุทธศิลป์ศึกษาฯ จัดโครงการทดสอบสภาวะจิตใจและการทำสมาธิ ปีการศึกษา 2563 (ขึ้นม่อนพุทธศิลป์)
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดพิธีรับมอบทุนการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1)
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิเคราะห์สถานการณ์โรงเรียนดาราวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมทางการจัดการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่อย่างเป็นระบบ
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่ตอบแบบสอบถามประเมินความเครียด Stop Staff Stress อันดับที่ 7
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ลงพื้นที่วิเคราะห์สถานการณ์การขับเคลื่อนนวัตกรรมการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จ.เชียงใหม่
 • คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมอวยพรปีใหม่ 2564
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่วิเคราะห์บริบทและนวัตกรรมการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ของโรงเรียนอนุบาลสุมาลี จังหวัดเชียงใหม่
 • เปิดทำเนียบอาจารย์ EDU : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จำรัส การเรียนรู้ที่บูรณาการร่วมกับเทคโนโลยี
 • นศ.ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาภาษาไทย เข้ารับพระราชทานรางวัล {นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562}
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. แจกซิมอินเตอร์เน็ตให้แก่นักศึกษา ใช้เรียนออนไลน์ ช่วงวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่วิเคราะห์บริบทโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา จ.เชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อน พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562
 • เปิดทำเนียบอาจารย์ EDU : รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงหทัย กาศวิบูลย์ การส่งเสริมอภิปัญญา (Metacognition) ของผู้เรียน
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์บริบทโรงเรียนบ้านขอบด้ง เพื่อขับเคลื่อนพื้นที่นวัตนกรรมการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่วิเคราะห์บริบทโรงเรียนบ้านพันตน ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.เชียงใหม่
 • ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาโครงการครูรักษ์ถิ่น รุ่นที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ เข้าพบและมอบกระเช้าผักที่ปลูกเองแด่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มช. ได้รับรางวัล [ช้างทองคำ] ประจำปี 2563
 • ดุษฎีนิพนธ์และการค้นคว้าอิสระจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก ปีการศึกษา 2563
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการ International Education Talk ครั้งที่ 2 หัวข้อ {European Studies}
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดประชุมเพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่อง {ภาพอนาคตทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย} ร่วมกับภาคีเครือข่ายความร่วมมือทั้ง 4 หน่วยงาน
 • นักเรียน สาธิตฯ มช. รับรางวัลในการสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563
 • การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ (Online) รอบที่ 1 แบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio เพื่อเข้าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564
 • เปิดทำเนียบอาจารย์ EDU : รองศาสตราจารย์มานูนณย์ สุตีคา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการอาชีวศึกษา
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่วิเคราะห์บริบทโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เพื่อขับเคลื่อน พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรม พ.ศ. 2562 อย่างเป็นระบบ
 • คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. ประชุมชี้แจงแนวทางช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์โควิด-19 แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จับมือกองพัฒนานักศึกษา และ รพ.สวนดอก จัดกิจกรรม {ลูกช้าง มช. ร่วมใจต่อชีวิต บริจาคโลหิตเพื่อแม่}
 • คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมให้ข้อมูลการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563 ระดับกลุ่มจังหวัดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะผู้วิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์ มช. ได้รับทุนวิจัยด้านการพัฒนานวัตกรรมแพลตฟอร์มหลักสูตรและกระบวนการขยายผลการเรียนรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
 • เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)
 • สโมสรนักศึกษาฯ เข้ารับโล่แสดงความขอบคุณในโอกาสที่มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ลำดับที่ 2
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับฝ่ายวิชาการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในโอกาสเข้าหารือการพัฒนาหลักสูตร Carreer Track
 • คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พบนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 เพื่อสอบถามความเดือดร้อนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
 • นักศึกษากระบวนวิชาการบรรยายพิเศษทางธุรกิจจัดสัมมนาหัวข้อ {สภาวะ burn out ภัยร้ายใกล้ตัว}
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จัดการสัมมนานักศึกษา นำเสนอผลการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 5
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการประชุมนักวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์ในโครงการ {กลไกขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่} เพื่อวางแผนการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป
 • คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้คำปรึกษาการสร้างหลักสูตรแก่ โรงเรียนบ้านออน จ.เชียงใหม่ พร้อมวางแผนในการพัฒนาร่วมกัน โดยมีคณะศึกษาศาสตร์เป็นพี่เลี้ยง
 • นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ฝึกปฏิบัติโครงการประกอบอาชีพอิสระ กระบวนวิชา 076425 ปีการศึกษา 2/2563
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. รับฟังความคิดเห็นคณาจารย์และ นศ. สาขาวิชาพลศึกษาและอุตสาหกรรม ก่อนเริ่มก่อสร้างอาคาร รร.สาธิตฯ อนุบาล-ประถมศึกษา
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ให้การต้อนรับผู้บริหาร มช. ที่มาเยี่ยม รร.สาธิตฯ อนุบาล-ประถม ก่อนการก่อสร้างอาคารหลังใหม่
 • คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. นำคณะกรรมการอำนวยการเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกอนุบาล-ประถมศึกษา
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการประชุมบุคลากรฯ ประจำเดือนมีนาคม 2564
 • นศ.ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 รหัส 59 ร่วมงาน { ส่งลูกกลับบ้าน นำปณิธานฯ ที่เป็นจริง }
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่วิเคราะห์สภาพ ปัญหาและความต้องการพัฒนาการจัดการศึกษาของ โรงเรียนแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อน พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
 • ชมรมพุทธศิลป์ศึกษาและประเพณี จัดโครงการ {ทัศนธรรมสัญจร ประจำปีการศึกษา 2563}
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63 ร่วมการสัมมนานักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กระบวนวิชา 100191 ภาคการศึกษา 2/2563
 • นักศึกษากระบวนวิชาการบรรยายพิเศษทางธุรกิจจัดสัมมนาหัวข้อ {กลยุทธ์การประกอบธุรกิจในยุค new normal}
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการ International Education Talk ครั้งที่ 3 หัวข้อ {Lifelong Learning}
 • นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านห้วยทราย อำเภอแม่ริม
 • อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มช. ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ [อาจารย์ผู้สอนทางการบริหารการศึกษาดีเด่น] จากสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564
 • หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานฯ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ [ผู้มีเกียรติประวัติและผลงานทางการศึกษาดีเด่น] สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564
 • ผู้บริหารและอาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2563
 • คณะศึกษาศาสตร์บริการวิชาการกิจกรรม ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp 2021) แก่นักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาลัย จ.น่าน
 • นักเรียน สาธิตฯ มช. เข้ารับพระราชทานประกาศเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ รายการ ม.ปลายสายเก่ง
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. ฉีดพ่นยา Umonium 38 ทั่วบริเวณคณะ เพื่อป้องกัน COVID-19 ที่กลับมาระบาดอีกครั้ง
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ นักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบันระดับปริญญาเอก นำสิ่งของอุปโภคบริโภค มอบแก่ SDD 5 มช.
 • เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ให้การต้อนรับ ผู้แทนจาก กสศ. เข้าเยี่ยมการอบรมโครงการกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1
 • เปิดทำเนียบอาจารย์ EDU : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ เขียนงาม อาจารย์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มช. กับผลงานวิจัยระดับนานาชาติ Scopus
 • สรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 37
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) เครือข่ายภาคเหนือตอนบน รุ่นที่ 4 (บรรจุปี พ.ศ. 2562) ผ่านระบบออนไลน์
 • ห้องเรียนอาคารสาธิต 1 โรงเรียนสาธิตฯ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ได้รางวัลระดับ Iron A' Design Award Winner in Interior Space and Exhibition Design ประจำปี 2020 - 2021.
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ นักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบันระดับปริญญาเอก นำสิ่งของอุปโภคบริโภค มอบแก่โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 (หอ 5 หญิง มช.)
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการวิจัยเพื่อการขยายผลการพัฒนาข้อเสนอในการปฏิรูประบบการพัฒนาสมรรถนะ สำคัญของครูและผู้ดูแลเด็กที่ส่งผลต่อการพัฒนานวัตกรรมทางความคิดของเด็กปฐมวัย : พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) เครือข่ายภาคเหนือตอนบน รุ่นที่ 4 (บรรจุปี พ.ศ. 2562) จังหวัดเชียงราย และ ลำพูน ผ่านระบบออนไลน์
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) เครือข่ายภาคเหนือตอนบน รุ่นที่ 4 (บรรจุปี พ.ศ. 2562) จังหวัดแพร่ น่าน และ ลำปาง
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมหนุนเสริมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน (กลุ่มงานที่ 5) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านระบบออนไลน์
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. ทำ MOU ร่วมกับ อบจ.เชียงใหม่ ในการพัฒนาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมหนุนเสริม Coaching&Mentoring การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ แก่ผู้บริหารและครู รร.บ้านยางเปา รร.แม่แจ่ม และ รร.ออป.13 ผ่านระบบออนไลน์
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. รายงานความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน ของโครงการกลไกขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
 • คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมเปิดงานโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรโรงเรียนสาธิต มช. (ระดับอนุบาลและประถมศึกษา) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 • คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา บุคลากร และสโมสรนักศึกษา ให้การต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมหนุนเสริม Coaching&Mentoring แนวทางการประเมินผลสมรรถนะของผู้เรียน และ การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ แก่ผู้บริหารและครู รร.รัตนาเอื้อวิทยา รร.บ้านพันตน รร.บ้านขอบด้ง และ รร.อนุบาลสุมาลี
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์
 • สาขาวิชาประถมศึกษา จัดพิธีเปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่น 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์
 • สาขาวิชาประถมศึกษา จัดพิธีการทำสัญญารับทุนการศึกษา และสัญญาค้ำประกัน โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่น 2 ปีการศึกษา 2564
 • สมาคมนักศึกษาเก่า และ ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมวางพวงหรีดร่วมไว้อาลัยแด่ คุณแม่บุญเอื้อ สุภาแสน
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนสู่การจัดการศึกษาตามพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม)
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมหนุนเสริม Coaching&Mentoring แนวทางการประเมินผลสมรรถนะของผู้เรียน และ การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ แก่ครู ร.ร.มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ และ รร.แม่แตง
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมหนุนเสริม Coaching&Mentoring แนวทางการประเมินผลสมรรถนะของผู้เรียน และ การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ แก่ครู รร.พร้าวบูรพา และ รร.บ้านพระนอน
 • หน่วยวางแผนและงบประมาณ จัดโครงการ {การจัดทำผลงานที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานของคณะศึกษาศาสตร์ (ตัวชี้วัด OKRs) ด้านผลงานวิจัยและนวัตกรรม}
 • คณะกรรมการโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น เข้าร่วมประชุมออนไลน์แลกเปลี่ยนข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับคณะกรรมการจาก กสศ.
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมหนุนเสริม Coaching&Mentoring แนวทางการประเมินผลสมรรถนะของผู้เรียน และ การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ แก่ผู้บริหารและคุณครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย (ระดับมัธยมศึกษา)
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรม { คณะศึกษาศาสตร์ 53 ปี: ก้าวสู่นวัตวิถีสร้างฐานรากการศึกษาที่ยั่งยืน } ผ่านระบบออนไลน์
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมหนุนเสริม Coaching&Mentoring แนวทางการประเมินผลสมรรถนะของผู้เรียน และ การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ แก่ผู้บริหารและคุณครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย (ระดับประถมศึกษา)
 • คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำข้อเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูการเรียนรู้ถดถอยในเด็กปฐมวัยจากผลกระทบโควิด-19 ร่วมกับ กสศ.
 • นักเรียน สาธิตฯ มช. แข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) พ.ศ.2563 ได้คะแนนสูงสุดอันดับ 1 ของภาคเหนือ ในวิชาภาษาอังกฤษ
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่ Coaching and Empowering ครูโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์
 • นักเรียน สาธิตฯ มช. คว้าเหรียญทองและเงิน จากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 (รูปแบบออนไลน์)
 • นักเรียน สาธิตฯ มช. ได้รับรางวัล เหรียญทอง จากการนำเสนอโครงงาน ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสำหรับนักเรียน ครั้งที่ 2 และ งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 36
 • ภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมพบปะและส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลมะขุนหวาน
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. กิจกรรมการสะท้อนผลการต่อยอด {แบบเรียนนิทานจากยอดดอย} ร่วมกับ 5 โรงเรียนในอำเภออมก๋อย
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา ร่วมกับบริษัทไมโครซอฟท์ จัด Webinar หัวข้อ {การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษาครูด้วยเครื่องมือการสอนสมัยใหม่}
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. ถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2564 ณ วัดป่าจำปาลาว
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 69 พรรษา ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM Cloud Meetings
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. มอบสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานวัตกรรมความคิดของเด็กปฐมวัย แก่โรงเรียนคู่ความร่วมมือในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 5 แห่ง
 • อธิการบดี และผู้บริหาร คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางดําเนินการโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565 กับ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านระบบออนไลน์
 • ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากรการพัฒนาบุคลิกภาพพยาบาลจิตเวช หลักสูตรระยะสั้น สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรม {EDU KM DAY : การจัดการความรู้ 1 หน่วย 1 องค์ความรู้ สู่นวัตกรรมการเรียนรู้} ผ่านระบบออนไลน์
 • ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากรอมรมการพัฒนาบุคลิกภาพ แก่ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 34 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. มอบสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยแก่โรงเรียน 5 โรงเรียน ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ภาษาไทยแก่นักเรียนและชุมชนบนพื้นที่สูง ณ โรงเรียนและชุมชนในพื้นที่อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมนำเสนอการออกแบบการเรียนรู้ฯ ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 4 ภาคเหนือตอนบน กลุ่มจังหวัดแพร่ น่าน ลำพูนและลำปาง
 • สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครูคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 { ประณตจิตวันทา บูชาคุณาจารย์ }
 • คณะศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรมนำเสนอการออกแบบการเรียนรู้ Active Learning ของครูคืนถิ่นภาคเหนือตอนบน บรรจุปี 2562 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดพิธีมอบรางวัลการประกวด EDU KM DAY : การจัดการความรู้ 1 หน่วย 1 องค์ความรู้ สู่นวัตกรรมการเรียนรู้
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมกับ กสศ. จัดประชุมออนไลน์โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2564
 • ผู้แทนนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เข้าเยี่ยมคารวะอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสพิธีไหว้ครู
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู ในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2565
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ รับมอบเงินสนับสนุนก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา 100,000 บาท
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Intensive course in medical engineering and data science หัวข้อ Medical hackathon for chronic diseases
 • อาจารย์ นักศึกษา นักเรียน คณะศึกษาศาสตร์ มช. และ รร.สาธิต ร่วมกิจกรรม Asian & ASEAN High School Students of Summer Institute of Asia & ASEAN Center for Educational Research จัดโดย Chiba University ประเทศญี่ปุ่น
 • ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคนวัตกรรมเทคโนโลยี ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลมะขุนหวาน
 • ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการโครงการอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ แก่ นศ. สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน/ราชการ ประจำปี 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์
 • ผู้เกษียณอายุราชการคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วม { พิธีมุทิตาจิต ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2564 }
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอภิปรายในหัวข้อ {แนวทางการประเมินผลงานตาม CMU Readiness Level: CMU-RL }
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564