ผังเว็บไซต์ (คลังรูปภาพ)


 • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
 • โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2562
 • พิธีเปิดห้องเชียร์ซ้อมร้องเพลงวันไหว้ครูและรับน้องขึ้นดอย ประจำปี 2561
 • ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562
 • วันคล้ายสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. ครบรอบ 47 ปี
 • พิธีไหว้ครูคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561
 • การสัมมนานักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 กระบวนวิชา 100589 ภาคการศึกษาที่ 1/2562
 • งานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562
 • 4th TFI Specialist Community Action and Leadership Exchange Program
 • หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรอบรมบุคลิกภาพและการสมาคม หลักสูตรผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิ่น ปภ.เชียงใหม่ รุ่นที่ 4
 • คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมประชุมพบปะคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ
 • หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษา นำนักศึกษาจัดโครงการอบรมความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมงานลูกช้างลำพูนสัมพันธ์ ครั้งที่ 2
 • นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. ได้รับใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2562
 • อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learningเพื่อการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 แก่ครูในสังกัด อบจ.เชียงใหม่
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนอม มากะจันทร์
 • ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าศึกษาดูงาน ณ กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรบรรยายเกษียณสุขใจ แก่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ร่วมสัมมนานำเสนอผลการวิจัยงวดสุดท้าย โครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองแก่าเชียงใหม่
 • สาขาวิชาพลศึกษา จัดโครงการ "ค่ายสานสัมพันธ์ PE Family Camp 62"
 • สาขาวิชาพลศึกษา จัดกิจกรรมและนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบสมรรถนะทางกายและสุขภาวะ แก่นักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
 • หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ จัดโครงการ International Students Forum แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา มช. และ ม.ชิบะ
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร
 • CMU Alumni GoodWill Ambassadors ประจำปี 2562
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. CMU Open House 2019
 • โครงการ Exchange Student Review 2019
 • โครงการเสริมสร้างความศรัทธามุ่งมั่นและรักในอาชีพครู 1 : ธรรมะสร้างตน สร้างคน สร้างชาติ
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 แก่ครูในสังกัด อบจ.เชียงใหม่ (รอบที่ 2)
 • พิธีเปิดห้องเชียร์ศึกษาอารีดัง ประจำปี 2562
 • ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุด มช.
 • ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าพบปะ คณะกรรมการสรรหาคณบดี
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
 • นักศึกษาใหม่ รหัส 62 ร่วมกิจกรรมอบรมทักษะการปรับตัวและการใช้ชีวิตนักศึกษา
 • คณบดีและอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2562
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสุขภาพ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีในงานเปิดอาคารเรียน A โรงเรียนต้นกล้า
 • คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กับ รร.บ้านยางเปา รร.บ้านอูตูม และ รร.บ้านห้วยโค้ง
 • นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา เป็นกรรมการตัดสิน ในการแข่งขันแบตมินตันรายการ Junior Badminton Challenge 2019
 • นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คว้าเหรียญทองใน UIPM Global Laser Run City Tour Singapore 2019
 • นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คว้าเหรียญเงิน ใน UIPM 2019 Pentathlon and Laser Run World Championships ณ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี
 • คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2562
 • นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา รับมอบทุนสนับสนุนการศึกษาอาสาสมัครช่วยเหลือนักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2561
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 CMU Freshmen Games 2019
 • นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับรางวัลจากการประกวดการอ่านฟังเสียงโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 48
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ประชุมร่วมหาแนวทางความร่วมมือการจัดการศึกษาผ่านระบบ Credit Bank เปิดโอกาส นศ.ปวช.เข้าเรียน ป.ตรี อุตสาหกรรมศึกษา
 • นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ แถลงผลการประเมินการบริหารงานของคณบดี รอบ 3 ปี แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะ
 • พิธีปิดห้องเชียร์ซ้อมร้องเพลงวันไหว้ครู และซ้อมร้องเพลงรับน้องขึ้นดอย ประจำปี 2562
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ แถลงผลการประเมินการบริหารงานของคณบดี รอบ 3 ปี แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ รร.สาธิต มช.
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมลงนาม MOU Universität Hamburg ประเทศเยอรมนี
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ร่วมการสัมมนานักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู กระบวนวิชา 100589 ภาคเรียนที่ 1/2562
 • ผู้เกษียณอายุงานคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมงานมุทิตาจิตแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุงานประจำปี 2562
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 61 ร่วมระดมความสมองในการสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูระหว่างเรียน กระบวนวิชา 100281 ภาคเรียนที่ 1/2562
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนคณะศึกษาศาสตร์ สู่ EdPEx200
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. ผู้แทนเครือข่ายภาคเหนือตอนบน นำเสนอโครงการ U-School Mentoring 2562
 • ร่วมประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
 • นศ.สาขาวิชาภาษาไทย ชนะเลิศการประกวดอ่านฟังเสียง ในโครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 48
 • นศ.สาขาวิชาภาษาไทย คว้ารองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดมารยาทไทย ในโครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 48
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. มอบทุนสนับสนุนให้คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสาธิต มช. ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ เมือง วลาดิเมียร์ ประเทศรัสเซีย
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง ประเทศสิงคโปร์
 • นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับโล่วัฒนคุณาธร เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2562
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 62 ร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคการศึกษา 2/2562
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีรับมอบทุน Murata Science Foundation Research Grant 2019
 • สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดประชุมโครงการสานสัมพันธ์สัญจรศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ 4 ภูมิภาค (ปีที่ 2) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครบรอบ 51 ปี
 • นักศึกษาใหม่ รหัส 62 ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณโครงการพี่ป้าน้าอา อาสาดูแลน้องหน้อย’62
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการประชุมโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบในการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัยฯ
 • ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมงานบำเพ็ญกุศล สวดอภิธรรม และพิธีอุทิศร่างกายของ คุณแม่สมาน ตันติวรวิทย์
 • หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรบรรยายสิทธิและกฎหมายที่ผู้สูงอายุควรรู้ แก่ผู้สูงอายุตำบลสารภี
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 33
 • คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. เยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีกับ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ท่านใหม่
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ITSC 37 ปี
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต มช. ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะฯ
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษา เตรียมการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2562
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563
 • ผู้บริหารและบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 60 ปี
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการเปิดกล่องชอล์ก ปีที่ 17 - SMART Student เก่ง ดี มีสุขในยุคดิจิทัล
 • สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมรำวงศึกษา ประจำปี 2562
 • นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาดีเด่น ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2019 ANPOR – APCA ANNUAL CONFERENCE
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษา ในนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24
 • นักศึกษากระบวนวิชาการจัดโครงการอาชีพอิสระ กระบวนวิชา 076425 ปีการศึกษา 1/2562 ฝึกปฎิบัติการขายในงาน EDU Festival
 • คณาจารย์สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ เดินทางเข้าเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย Gazi ประเทศตุรกี
 • หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ นำนักศึกษา ลงพื้นที่เข้าอบรมให้ความรู้กับผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ (รุ่นที่ 14)
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนทุน โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 • คณะกรรมการบริหารประจำคณะ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัยณรงค์ กงแก้ว
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมประชุมหารือกับสถาบันภาษา เตรียมจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีฯ
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการสัมมนาครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2/2562
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีเปิด Teaching and Learning Innovation Center (ฝั่งสวนดอก)
 • หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรพัฒนาบุคลิกภาพข้าราชการใหม่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 • คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. เป็นวิทยากรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสร้างข้อสอบให้มีมาตรฐาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 • รร.สาธิต มช. จัดงานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ระดับอนุบาลและประถม ปีการศึกษา 2563
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา ร่วมจัดงานเทศน์มหาชาติ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2562
 • นักศึกษาปริญญาเอกสังคมศึกษานำเสนอความก้าวหน้า ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมกิจกรรม “ทำดี...เพื่อพ่อ” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีเปิดงานพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยแก่ คุณพ่ออินทอง บุญชัย
 • ผู้บริหารและคณะอาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมงานราตรีส่งเสริม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 14
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน
 • คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมเป็นวิทยากร ดารารัศมี รำฦก ครั้งที่ ๒ สายสัมพันธ์ราชวงศ์จักรีและเจ้าดารารัศมี พระราชายาฯ
 • คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. ประชุมบุคลากรสายปฏิบัติการ เพื่อรับทราบวิสัยทัศน์ ภารกิจ และภาระงานตามแนวการบริหารแบบใหม่
 • คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมประชุมสภากาแฟฯ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2562
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษรี เพ่งเล็งดี
 • คณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ ในโอกาสครบวาระ
 • สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศภูฏาน
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีรับมอบทุนจาก U.S. Ambassadors Fund for Cultural Preaervation (AFCP) 2019
 • คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2562
 • ร้านค้าโรงอาหารคณะฯ เข้ารับรางวัลผักปลอดสารพิษ ในพิธีมอบป้ายอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ประจำปี 2562
 • นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา จัดงาน ARTSHUUU ครั้งที่ 3 ตอน Christmas Gift
 • นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา จัดงาน ARTSHUUU ครั้งที่ 3 ตอน Christmas Gift
 • คณบดีและคณะผู้บริหารชุดใหม่ เปิดเวทีแนะนำนโยบายการบริหารคณะ ปี 2563-2566
 • รร.สาธิต มช. จัดงานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ระดับอนุบาลและประถม ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)
 • คณบดี ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 30
 • คณบดีรับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563 จากสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยแก่ คุณพ่ออินทอง บุญชัย
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดสัมมนา นศ.ปฏิบัติงานวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2562
 • คณบดีรับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563 จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยแด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวาท พราหมณ์นาค
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ Asst.Prof. Dr.Runchana Pam Barger นักวิชาการฟุลไบรท์
 • นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมงานวันที่ระลึก วันทรงดนตรี 10 มกราคม 2518 ประจำปี 2563
 • นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 สูงสุดเป็นอันดับที่ 2
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดพิธีรำลึกพระคุณครูศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2563
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าร่วมหารือเรื่อง แนวทางปฏิบัติเข้าสู่ EdPEx200 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร มช.
 • พิธีมอบทุนการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. ประจำปีการศึกษา 2562
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จัดกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การใช้กลยุทธ์การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับสมรรถนะหลักสำคัญของเด็กไทย
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอ Best practice ในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5
 • สาขาวิชาประถมศึกษา จัดกิจกรรมประถมศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 : ครูประถมเติบโตตามวิถี THAILAND 4.0
 • นศ.สาขาวิชาภาษาไทย คว้ารางวัลชมเชย ระดับประเทศ การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าศึกษาดูงาน คณะเภสัชศาสตร์ ที่ผ่านโครงการ EdPEx200
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าศึกษาดูงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. ที่ผ่านโครงการ EdPEx300
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าศึกษาดูงาน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ผ่านโครงการ EdPEx200
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าศึกษาดูงาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ผ่านโครงการ EdPEx200
 • ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการกองทุนพระธรรมเสนาบดี ครั้งที่ 1/2563
 • ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร [ครูช่าง] อุตสาหกรรมศึกษา ณ รร.แจ้ห่อวิทยา และ รร.พร้าววิทยาคม
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดความสวยงามการตกแต่งภูมิทัศน์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54
 • ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมซ้อมรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54
 • ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากรบรรยายการเตรียมตัวเพื่อการทำงานในสังคมแห่งความหลากหลายวัฒนธรรม แก่คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพายัพ
 • ผู้บริหารมอบทุนการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) แก่นักศึกษาจากจังหวัดลำพูน
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา มช. ประจำปี 2563
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ได้รับรางวัล [ช้างทองคำ] ประจำปี 2562 และ เกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ ประจำปี 2562
 • ผู้บริหาร คณาจารย์ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ มช. ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ในโอกาสพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54
 • ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ นำ Prof.Dr.Angela Dawson เข้าพูดคุยแลกเปลี่ยนกับหัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ และคณาจารย์
 • ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมวางพวงหรีดและร่วมงานสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อสมบูรณ์ เสมหิรัญ
 • ผู้บริหาร อาจารย์ และศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมงานเฉลิมฉลอง 55 ปี แห่งการสถาปนา มช.
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. เร่งทำความสะอาดห้องเรียน ห้องทำงาน และห้องประชุม ป้องกันไวรัสโคโรนา
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 5 รหัส 58 นำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • พิธีปิดห้องเชียร์รับขวัญบัณฑิต ประจำปี 2562
 • ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าร่วมรับการอบรม เรื่อง Introduction to TQA/EdPEx
 • นายกสโมสรนักศึกษาฯ เข้ารับโล่ห์แสดงความขอบคุณในโอกาสที่มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ลำดับที่ 2
 • คณบดีได้รับโล่เชิดชูเกียรติ [ผู้บริหารดีเด่น] จากสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย
 • หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานฯ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ [อาจารย์ผู้สอนทางการบริหารการศึกษาดีเด่น] จากสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดนิทรรศการ ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและการจัดงานบริหารสัมพันธ์ ประจำปี 2563
 • อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยแด่ คุณพ่อไพรัช เขาเรียง
 • ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้รับโปรดเกล้าฯ ตั้งแต่ให้ดำรงตำแหน่งกรรมสภามหาวิทยาลัยฯ ราชภัฏนครฯ
 • นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. ชั้นปีที่ 3 ร่วมโครงการเสริมสร้างความศรัทธา มุ่งมั่นและรักในอาชีพครู 3 ประจำปีการศึกษา 2562
 • นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก KUIS เข้ารับมอบประกาศนียบัตรในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาก่อนเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น
 • ชมรมหลักสูตรและการสอน จัดพิธีสืบชะตาหลวงล้านนา { 72 ปี คุรุเมธี รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมศรี ไชยศร }
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Shiga University ประเทศญี่ปุ่น เข้าฟังการบรรยายพิเศษและศึกษาดูงานสาขาวิชาสังคมศึกษา
 • ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากรอบรมการดูแลสุขภาพจิต แก่ผู้สูงอายุโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยา
 • ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมวางพวงหรีดและร่วมงานสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ อาจารย์เจริญ ศิริพัฒนาพันธ์
 • คณะศึกษาศาสตร์ ประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของหลักสูตรที่ผ่านมา และเพื่อรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรระดับตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา 2563
 • ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ร่วมประชุมและนำเสนองานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. กับ รร.ดาราวิทยาลัย ร่วมลงนาม MOU ว่าด้วยความช่วยเหลือด้านการเป็นพี่เลี้ยง
 • สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา นำคณาจารย์และนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานในหน่วยงานวิจัยระดับชาติ
 • สาขาประเมินผลและวิจัยการศึกษา ร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าพบโรงเรียนคู่ความร่วมมือในฐานะโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จ.เชียงใหม่
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยสังคม มช. ครบรอบ 39 ปี
 • ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ และเข้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าศึกษาดูงานด้าน EdPEx
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. แจกสเปรย์แอลกอฮอล์แบบพกพา แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ป้องกันโควิด-19
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา จัดโครงการ [ครูสังคมศึกษาเปิดโลกทัศน์ก้าวไกลสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 10]
 • คณาจารย์และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยแก่นักเรียนและชุมชนบนพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมส่งท้ายชีวิตรั้วมหาวิทยาลัย นักศึกษาครูรหัส 58 [Goodbye Senior 58]
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. แจกสเปรย์แอลกอฮอล์เข้มข้น แก่นักศึกษา ป้องกันโควิด-19
 • พิธีปลดป้ายฟ้าและมอบหัวเข็มขัด ให้แก่นักศึกษารหัส 62 คณะศึกษาศาสตร์ มช.
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดประชุมโครงการวิจัยปฐมวัยฯ
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะการทำ SAR EdPEx200 โดย รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี และ ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
 • ผู้บริหาร นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมกิจกรรม [กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิต เพื่อนมนุษย์ ปีที่ 7]
 • หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรม [เติมความรัก เติมน้ำใจ ด้วยการบริจาคโลหิต]
 • ศูนย์สันติศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการวันครอบครัวชาวศูนย์ฯ ประจำปี 2563
 • สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการอบรมทักษะกีฬาภูมิปัญญาไทยเพื่อการป้องกันตัว
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. ฉีดพ่นยา Umonium 38 ทั่วบริเวณคณะ เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา (รอบที่ 2)
 • มอบโล่และเงินรางวัล ในการประกวดความสวยงาม การตกแต่งภูมิทัศน์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มช. ครั้งที่ 54
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการสร้างเสริมทักษะการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 ภาคเรียนที่ 1/2563
 • หน่วยบริการวิชาการ จัดกิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรม ZOOM Meeting แก่อาจารย์คณะ และ รร.สาธิตฯ
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรม DynEd เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนในยุคดิจิทัล แก่คณาจารย์คณะฯ และ รร.สาธิต
 • สาขาวิชาพลศึกษา จัดโครงการ [การส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ]
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Teams อย่างมืออาชีพ ให้แก่เจ้าหน้าที่คณะ
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. ฉีดพ่นยา Umonium 38 ทั่วบริเวณคณะ เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา (รอบที่ 3)