คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าร่วมพิธีลงนาม MOU ระหว่าง มช. และ มจร. กับมหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 กรกฎาคม 2558
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 836 คน
 คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าร่วมพิธีลงนาม MOU ระหว่าง มช. และ มจร. กับมหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง

          เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร ทองสุขดี รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แสงชูโต อาจารย์ ดร.ยุวดี วิริยางกูร และ อาจารย์ ดร.พิกุล เลียวสิริพงศ์ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือ เพื่อการขับเคลื่อนศักยภาพเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ในการจัดการตนเองโดยใช้พื้นที่เป็นที่ตั้ง ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน กับ มหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง ภายใต้ชุดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง “กระบวนการสร้างพลเมืองภาคประชาชน ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นล้านนาและอาเซียน” ณ เทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน

          ทั้งนี้คณะศึกษาศาสตร์ ได้เข้าร่วม 2 โครงการ คือ การวิเคราะห์ของเล่นพื้นบ้านเพื่อช่วยในการพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อ สร้างความเป็นพลเมืองจิ๋ว โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แสงชูโต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชชุกาญจน์ ทองถาวร และ ครูปฐมวัยใส่ใจพัฒนาการของเด็กในชุมชน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร ทองสุขดี รองศาสตราจารย์สร้อยสุดา วิทยากร อาจารย์ ดร.ยุวดี วิทยางกรู และ อาจารย์ ดร.พิกุล เลียวศิริพงศ์

          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดนโยบาย “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมพลังรับใช้สังคม” ควบคู่ไปกับ “สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ” โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการไปรับใช้สังคมให้เกิดการ พัฒนาชุมชนและสังคมที่มีความสมดุล และยั่งยืน โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ขยาย “พื้นที่วิจัยและพัฒนา” ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพิ่มเติม ได้แก่ อำเภออมก๋อย อำเภอพร้าว ชุมชน 5 ตำบลรอบๆ พื้นที่การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน รวมทั้ง พื้นที่ ในตัวเมืองเชียงใหม่ และชุมชนรอบ ๆ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ ชุมชนนิมมานเหมินท์ ตำบลช้างเผือก ตำบลสุเทพ เป็นต้น และล่าสุดขยายพื้นที่สู่เทศบาลตำบลอุโมงค์ โดยมี คณะต่างๆ 8 คณะเข้าร่วมในโครงการนี้