หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างจิตสำนึกวิชาชีพครู 1

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 สิงหาคม 2558
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 687 คน
 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างจิตสำนึกวิชาชีพครู 1
เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2558 อาจารย์ ดร.สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเสริมสร้างจิตสำนึกวิชาชีพครู 1 (สำหรับนักศึกษารหัส 58) จัดโดยหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ และห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจากสโมสรลูกเสือนานาชาติเชียงใหม่ อาทิ อาจารย์วิฑูรย์ อุปันโน อาจารย์ทรงยศ หล้าสุข อาจารย์คะนอง ธรรมจันตา อาจารย์ปริญญา สำราญบำรุง อาจารย์ปิยพงศ์ เชาว์ประเสริฐ ร่วมในกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และกิจกรรม Walk Rally นางสาวศศิวิมล อนุเศรษฐพงศ์ ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ บรรยายเรื่อง “ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : การเรียนควบคู่กับกิจกรรมนำไปสู่ความสำเร็จ”  และอาจารย์คะเณยะ อ่อนนาง จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายเรื่อง “การสร้างจิตสำนึกของความเป็นครูที่ดี” ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น สามารถให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับตัวของนักศึกษาใหม่ นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่จะได้ปลูกฝังคุณลักษณะของวิชาชีพศึกษาศาสตร์เพื่อสร้างจิตสำนึกในวิชาชีพครูให้แก่นักศึกษา และสอดแทรกความรู้ ความเข้าใจที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของนักศึกษาในสังคมต่อไป