คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรม “Pre-College Program:ด้านวิชาการ” เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดเทอม

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 สิงหาคม 2558
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 394 คน
 คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรม “Pre-College Program:ด้านวิชาการ” เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดเทอม

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “Pre-College Program : ด้านวิชาการ” เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 ได้รับทราบข้อมูลพื้นฐานด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์ก่อนที่จะเปิดภาคการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความพร้อมที่จะศึกษาในคณะและสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีความสุขต่อไป ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายชัยชุมพล สุริยะศักดิ์ อดีตนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายเรื่อง “จุดประกายความฝันการเป็นครูดีของสังคม” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชชุกาญจน์ ทองถาวร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา บรรยายเรื่อง “โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา การเรียนการสอนในคณะศึกษาศาสตร์ และบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา” อาจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ บรรยายเรื่อง “กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา” นายกิตตินันท์ มงคล นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ บรรยายเรื่อง “แนะแนวชีวิตใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย” และนางสาวเรณุกา สันธิ บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะฯ บรรยายเรื่อง “การใช้ห้องสมุด/ระบบสารสนเทศ”