คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 สิงหาคม 2558
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 400 คน
 คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ผ่านระบบวีดิโอ ในกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับทราบถึงการบริหารงานของคณะฯ การจัดการศึกษา ระบบการเรียนการสอน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่นักศึกษาควรทราบ รวมถึงคำแนะนำทางการศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร ทุนการศึกษา และการใช้ชีวิตเป็นนักศึกษาจากประสบการณ์ของศิษย์เก่า ณ ห้องประชุม 30 ปี อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในโอกาสนี้ อาจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนะนำคณะศึกษาศาสตร์ ผู้บริหาร ประธานสาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งให้คำแนะนำหลักเรื่องสูตร ระบบการเรียนการสอน และกิจกรรมในระดับบัณฑิตศึกษา และ นางนัยน์ปพร ปานกลัด ครูโรงเรียนบ้านอรุโณทัย อำเภอเชียงดาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ บรรยายเรื่อง “จัดการเวลาอย่างไรให้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร” แก่นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์