คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศแก่นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 สิงหาคม 2558
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 664 คน
 คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศแก่นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ผ่านระบบวีดิโอ ในกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 ที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบความเป็นมาของคณะฯ แนวนโยบายการบริหารงานของคณะฯ ด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับทางการศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร ทุนการศึกษา เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีของการเป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชชุกาญจน์ ทองถาวร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ให้คำแนะนำหลักเรื่องสูตรและระบบการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี อาจารย์ ดร.สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษรผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ให้คำแนะนำเรื่องกิจกรรมทุนการศึกษาและเงินกู้เพื่อการศึกษา และ อาจารย์ทวีวัฒน์ มณีจักร ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ บรรยายเรื่อง “การเรียนอย่างไรให้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร” แก่นักศึกษาใหม่คณะศึกษาศาสตร์