คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมแนะแนวให้คำปรึกษาและจัดทำฐานข้อมูลแก่นักศึกษาใหม่รหัส 58

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 กรกฎาคม 2558
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 417 คน
 คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมแนะแนวให้คำปรึกษาและจัดทำฐานข้อมูลแก่นักศึกษาใหม่รหัส 58

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “บริการแนะแนวให้คำปรึกษา : พี่แนะแนวน้อง จัดทำฐานข้อมูลนักศึกษา กยศ.และทุน” เพื่อแนะแนวให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 58) ในด้านต่างๆ โดยมี อาจารย์ ดร. สุทธิกัญจน์  ทิพยเกษร  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมให้ข้อคิดเกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลนักศึกษาและปลุกจิตสำนึกนักศึกษา กยศ. กรอ.

นอกจากนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ยังได้รับการแนะแนวเรื่องการเข้าระบบอินเทอร์เน็ตของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าระบบสำรวจตนเอง การเข้าระบบ e-student loan (กยศ. กรอ.) ทุนการศึกษา  ตลอดจนการจัดทำบัญชี รายรับ – รายจ่าย และการละลายพฤติกรรมนักศึกษาใหม่  ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่