สาขาวิชาประถมศึกษา ให้การต้อนรับคณาจารย์วิชาเอกการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 พฤษภาคม 2567
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 58 คน
สาขาวิชาประถมศึกษา ให้การต้อนรับคณาจารย์วิชาเอกการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณาจารย์วิชาเอกการประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย สุธาสิโนบล หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอนในโอกาสเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียบรู้ ในหัวข้อ "การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูและการออกแบบแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูประถมศึกษา " ณ ห้องประชุม 45 ปี อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่