ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2566 ชั้นที่ 1 “ประถมาภรณ์มงกุฎไทย” (ป.ม.)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 พฤษภาคม 2567
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 90 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2566 ชั้นที่ 1 “ประถมาภรณ์มงกุฎไทย” (ป.ม.)

คณะศึกษาศาสตร์ มช. ขอแสดงความยินดีกับ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2566

ชั้นที่ 1 “ประถมาภรณ์มงกุฎไทย” (ป.ม.)

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย ประจําปี 2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2566 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 4 ข 22 พฤศจิกายน 2566 หน้า 88