รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงหทัย กาศวิบูลย์ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2565 ชั้นที่ 1 “ประถมาภรณ์มงกุฎไทย” (ป.ม.)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 พฤษภาคม 2567
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 62 คน
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงหทัย กาศวิบูลย์ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2565 ชั้นที่ 1 “ประถมาภรณ์มงกุฎไทย” (ป.ม.)

คณะศึกษาศาสตร์ มช. ขอแสดงความยินดีกับ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงหทัย กาศวิบูลย์
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้

เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2565

ชั้นที่ 1 “ประถมาภรณ์มงกุฎไทย” (ป.ม.)

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจําปี 2565 ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2566 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 1 ข 20 พฤศจิกายน 2566 หน้า 63