รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข ได้รับรางวัลผู้นำเสนอผลงานยอดเยี่ยม ในงานประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์ แห่งประเทศไทยครั้งที่ 31

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 พฤษภาคม 2567
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 57 คน
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข ได้รับรางวัลผู้นำเสนอผลงานยอดเยี่ยม ในงานประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์ แห่งประเทศไทยครั้งที่ 31

คณะศึกษาศาสตร์ มช. ขอแสดงความยินดีกับ 

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข
อาจารย์ประจำสาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา

เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล

รางวัลผู้นำเสนอผลงานยอดเยี่ยม (The Best Oral Presentation)
ในงานประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์ แห่งประเทศไทยครั้งที่ 31

จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การใช้สมรรถนะเป็นฐานในการออกแบบกระบวนการผลิตครู : กรณีศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Using Competencies as a Basis for Designing Teacher Preparation Processes: A case Study of Bachelor Degree of Music Education Program, Faculty of Education, Chiang Mai University)” เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2567  ณ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม