ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมให้ข้อคิดในการจัดกิจกรรมแก่ผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มิถุนายน 2565
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 56 คน
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมให้ข้อคิดในการจัดกิจกรรมแก่ผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565  รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา  ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา และบุคลากรหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อคิดในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา แก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมศึกษาสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่