ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมไว้อาลัยแด่การจากไปของ นายธนวัฒน์ มาลา นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 มิถุนายน 2565
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 165 คน
ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมไว้อาลัยแด่การจากไปของ นายธนวัฒน์ มาลา นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา  ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฏ์ นาสี อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักศึกษาและบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบปะพูดคุยให้กำลังใจกับครอบครัวนักศึกษาผู้ถึงแก่กรรมและนำพวงหรีดร่วมไว้อาลัยแก่ นายธนวัฒน์ มาลา รหัสประจำตัวนักศึกษา 610210122 กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ผู้มีความประพฤติดี มีจิตสาธารณะ ซึ่งถึงแก่กรรม ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 นอกจากนี้ อาจารย์ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา อาจารย์ ดร.ชญานิตย์ ยิ้มสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและผู้นำนักศึกษา ร่วมงานฌาปนกิจศพ นายธนวัฒน์  มาลา ณ สุสานวัดศรีภูมิบ้านติ้ว หมู่ 3 ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565