คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2565
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 93 คน
 คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกษา พร้อมทั้งแนะนำคณะศึกษาศาสตร์ ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ หัวหน้าภาควิชา และคณาจารย์สาขาวิชาต่างๆ ในกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  ที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับทราบถึงการบริหารงานของคณะฯ การจัดการศึกษา ระบบการเรียนการสอน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่นักศึกษาควรทราบ รวมถึงคำแนะนำทางการศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร และทุนการศึกษา ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings และ On-site ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมในงานประกอบด้วย การกล่าวต้อนรับและแนะนำคณะ/ผู้บริหาร/หัวหน้าภาควิชา/คณาจารย์/ เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานหน่วยต่างๆ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา  ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ การแนะนำหลักสูตร ระบบการเรียนการสอน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร รองคณบดี  จากนั้นนักศึกษาแยกย้ายเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละสาขาวิชา