คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนายตำรวจนิเทศและผู้เกี่ยวข้อง กับงานการศึกษา สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โครงการพัฒนาครูและโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2565
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 60 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนายตำรวจนิเทศและผู้เกี่ยวข้อง กับงานการศึกษา สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โครงการพัฒนาครูและโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนปี 2564

ในระหว่างวันที่ 13 – 17  มิถุนายน 2565 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนายตำรวจนิเทศและผู้เกี่ยวข้องกับงานการศึกษา สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปี 2564 ภายใต้ความร่วมมือกับ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง การศึกษา (กสศ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดระบบและกลไกการพัฒนาสมรรถนะครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยใช้โรงเรียนและหน่วยปฏิบัติงานในระดับพื้นที่เป็นฐาน และพัฒนาโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาคุณภาพครูและนักเรียน โดยมี นายตำรวจนิเทศ และผู้ทำหน้าที่นิเทศงานการศึกษา ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนหมายเลข รวม 16 กองกำกับการ สารวัตรงานกิจการพลเรือน กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1 – 4 และนายตำรวจสัญญาบัตร ฝ่ายอำนวยการ 7 กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รวมทั้งสิ้น 37 คน และ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษา สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนดังกล่าวอีก 24 คน เข้าร่วมการอบรม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ พันตำรวจโทสวัสดิ์ คำภิรานนท์ รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ 7 บช.ตชด. กล่าวรายงาน และ  พลตำรวจตรีสมกูล กาญจนอุดมการ ผบก.ตชด.ภาค 3 (ผู้แทน ผบช.ตชด.) เป็นประธานพิธีเปิด ณ ห้อง 4210 ชั้น 2 อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่