คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2565
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 97 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน  2565  รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกษา พร้อมทั้งแนะนำคณะศึกษาศาสตร์ ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ หัวหน้าภาควิชา ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี และอาจารย์ที่ปรึกษา ในกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบความเป็นมาและแนวนโยบายการบริหารงานของคณะฯ ด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การศึกษา การใช้ชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับทางการศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร ทุนการศึกษา ตลอดจนเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมในงานประกอบด้วย...

  • กล่าวต้อนรับและแนะนำคณะศึกษาศาสตร์ / ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ /  หัวหน้าภาควิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษารหัส 65 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข (คณบดีคณะศึกษาศาสตร์)
  • บรรยาย เรื่อง แนะนำหลักสูตรและการเรียนการสอน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร (รองคณบดี)
  • บรรยาย  เรื่อง “เรียนอย่างไรให้มีความสุขในยุค New Normal” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  อินทสิงห์ (รองคณบดี)
  • บรรยาย  เรื่อง การพัฒนาและช่วยเหลือนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ  หาญวงค์ (รองคณบดี) และ อาจารย์ ดร.พิมพ์พธู สุตานันต์ (ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา)
  • บรรยาย  เรื่องกิจกรรมเสริมหลักสูตร/กิจกรรมนักศึกษา/กิจกรรมสำหรับน้องใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์  เงินยวง (รองคณบดี) และ นายศุภวิชญ์ สุวรรณจันทร์ (นายกสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์)
  • การพบอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละสาขาวิชา (แยกห้องพบปะ 13 สาขาวิชา)