คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา บุคลากร และสโมสรนักศึกษา ให้การต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2565
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 45 คน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา บุคลากร และสโมสรนักศึกษา ให้การต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับและแนะนำคณะศึกษาศาสตร์ ให้แก่ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ รหัส 65 ที่เข้าร่วม "การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565" ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings และ Facebook Live ที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครองให้รับทราบแนวทางการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย บริการและสวัสดิการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้แก่นักศึกษา การเรียนการสอน อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร วินัยนักศึกษา ค่าใช้จ่ายในการศึกษา การกู้ยืมเงิน จากกองทุน กยศ. กรอ. ทุนการศึกษา และอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองซักถามเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ในการกำกับดูแลการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์อย่างสร้างสรรค์ อีกด้วย ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

  • กล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ รหัส 64 แนะนำคณะศึกษาศาสตร์ ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา รหัส 65 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
  • แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร รองคณบดี และ  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์  รองคณบดี
  • แนะนำระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา ทุนการศึกษา ค่าใช้จ่าย และช่องทางการติดต่อกับคณะ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดี และ อาจารย์ ดร.พิมพ์พธู สุตานันต์ ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานพัฒนานักศึกษา
  • แนะนำกิจกรรมเสริมความเป็นครู กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดย อาจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง รองคณบดี และ นายศุภวิชญ์ สุวรรณจันทร์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
  • ผู้ปกครองเข้าพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาใหม่ และอาจารย์ประจำสาขาวิชา ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings