ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากรพัฒนาบุคลิกภาพผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 35 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2565
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 42 คน
ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากรพัฒนาบุคลิกภาพผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 35 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 10 และ 13 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ ได้รับเชิญจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การพัฒนาบุคลิกภาพ"  และ "มารยาทบนโต๊ะอาหารแบบตะวันตก" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 35 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมให้มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะในการบริหารที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนมีคุณธรรมและความพร้อมทำงานบริการประชาชนร่วมกับเครือข่ายสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านช่องทาง Online และ On-Site ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่