คณะศึกษาศาสตร์ มช ได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน ในการพัฒนานวัตกรรมทางความคิดของผู้เรียน ตามเป้าหมายของแผนชาติ 20 ปี

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2565
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 53 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช ได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน ในการพัฒนานวัตกรรมทางความคิดของผู้เรียน ตามเป้าหมายของแผนชาติ 20 ปี

เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน 2565 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ และดร.สุระศักดิ์ เมาเทือก ได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน ในการพัฒนานวัตกรรมทางความคิดของผู้เรียน ตามเป้าหมายของแผนชาติ 20 ปี โดยอิงสมรรถนะที่สำคัญผ่านการเรียนรู้ชุมชนเชิงพื้นที่เป็นฐาน ภายใต้โครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจัดขึ้นเพื่อพัฒนาชุดความคิดการจัดการศึกษา เพื่อความยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมการสื่อสารและการใช้วิจารณาญาณในการแสดงออกเมื่อมีปัญหา ผลกระทบ หรือเหตุการณ์ใหม่ ๆ เกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่การปรับตัวอย่างเหมาะสมของผู้เรียน อีกทั้งยังร่วมกันออกแบบการเรียนรู้ที่ทันสมัย ผ่านการบูรณาการบริบทพื้นฐานของเด็กและชุมชนสู่การพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูง โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจาก 3 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียน ชุมชนบ้านป่าไผ่ โรงเรียนบ้างดง และโรงเรียนบ้านห้วยหละ รวมทั้งสิ้น 50 ท่าน ณ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาลำพูน เขต 2 อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน