โรงเรียนบ้านเวียงฝาง เข้าแสดงความขอบคุณคณะที่เป็นสถาบันพี่เลี้ยงในการพัฒนาหลักสูตรอิงสมรรถนะ ในฐานะโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 มิถุนายน 2565
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 72 คน
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง เข้าแสดงความขอบคุณคณะที่เป็นสถาบันพี่เลี้ยงในการพัฒนาหลักสูตรอิงสมรรถนะ ในฐานะโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยฝ่ายบริหารและตัวแทนคณะครูโรงเรียนบ้านเวียงฝาง ได้เข้าพบและแสดงความขอบคุณกับทางคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่คณะศึกษาศาสตร์ ได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านนวัตกรรมด้านการจัด การเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ และระบบประกันคุณภาพภายใน ในฐานะเป็น สถาบันพี่เลี้ยงในการพัฒนาหลักสูตรอิงสมรรถนะ ของโรงเรียนบ้านเวียงฝาง โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 ณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่